ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಧ್ಯಾನಿಸುವವರ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವವರನು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವಳು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವಿನುತ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಾತನ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವುದುಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ( 7 , 7 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ2ವೇದಾದಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವೆನು ( 2 , 2 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವೆನೆನುತಲತಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವೆನೊ ( 2 , 2 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವೆನೋ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವೆವೋ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸೆ ( 9 , 7 )
ಧ್ಯಾನಿಸೆ2ಸಂತೋಷ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸೆನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸೊಪಉರಗಶಯನನಾಗಿಘೋರಶರಧಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸೋ ( 4 , 4 )
ಧ್ಯಾನುಪಾಸನವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನುಪಾಸಾನೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನೆನ್ನಂತರಂಗಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನೈಕಪರಮೂರ್ತಿ ( 2 , 2 )
ಧ್ಯಾನೊ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನೊಪಾಯ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನೋಪಾಸನೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನ್ಯ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಯ ( 2 , 2 )
ಧ್ಯಾಯಗೀಯ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಯಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಯಿಸೀ ( 2 , 1 )
ಧ್ಯಾಯಿಸುತಾ9 ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಯಿಸುವ ( 2 , 1 )
ಧ್ಯಾಯಿಸುವರ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಯಿಸುವಾ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಯಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಯಿಸೊ ( 3 , 1 )
ಧ್ಯಾಯಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸ ( 5 , 3 )
ಧ್ಯಾಸÀವ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸಕಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸತೈಲದಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದಂಡ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದನುಭವ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದನುಭವದಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದಲಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )