ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

------ಯು ಮಾಡಿದರು ಏನು ಹರಿಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಹರುಷರನು ಮುಟ್ಟುವ ಪರಿ-----ರದೆ ಪ ಹಗಳಿರಳು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹಲವುÀ ಯೋಚನೆಮಾಡಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ದೇಹವನು ಸಲುವದೊಂದೆ ನಿಗಮಗೋಚರ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಧ್ಯಾನವು ತೊರೆದು ಭುಗಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪರಿಪರಿ ವಿಧದಿಂದಾ 1 ನರಳುತ ನೀ ಎನಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೊರಳಿ ಹೊರಳಿ ದು:ಖ ಹೊಂದಿ ಬಿಡುವುದ ಒಂದೇ ಕರುಣಾ------- 2 ಕರುಣೆ ತೋರಿ ತೋರದೆ ಇನ್ನು ದುರುಳ ಬುದ್ಧಿಯ ಮಾಡಿ ಮೀರಿ ಒಬ್ಬರ ------------- ಮಾಡಿಬಾಳು--------- 3 ಫಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಬರಹವು ತಪ್ಪದಿನ್ನು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಹಳ----- ---ಲ್ಲದೆ ಉದರ ಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮನಸು ನಿಲ್ಲದೊ ಮರಳಿ ಮರುಳುತಲಿ ಇನ್ನೂ 4 ಇಂಥ ಪರಿ-----ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಭ್ರಾಂತನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಭಜನೆ ಮರೆದು ಸಂತತಯಿರುವುದು ವಂದೇ ನಾಥ ----- ಕಂತುಪಿತನಾಥ ಶ್ರೀ ಘನಹೆನ್ನವಿಠ್ಠಲಾ 5
--------------
ಹೆನ್ನೆರಂಗದಾಸರು