ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯತಿಗಳಾಶ್ರಮ ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳಾಶ್ರಮವೇಕೆವ್ರತ ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳಿಂ ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳಿಗಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳಿಗು ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳಿಗೂ ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳಿಗೆ ( 3 , 2 )
ಯತಿಗಳಿಂದ ( 3 , 2 )
ಯತಿಗಳಿಂದಲಿ ( 2 , 2 )
ಯತಿಗಳೀರ್ವರು ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳು ( 19 , 16 )
ಯತಿಗಳು-ದಾಸರು72ವ್ಯಾಸರಾಯರ ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳು) ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳೂ ( 2 , 2 )
ಯತಿಗಳೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳೆಂದು ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳೊಡನೆ ( 2 , 2 )
ಯತಿಗಳೊಳಗೆ ( 2 , 2 )
ಯತಿಗಾದಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿಗುಣ ( 1 , 1 )
ಯತಿಗೆ ( 3 , 3 )
ಯತಿಗೆಮಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಯತಿಗೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಯತಿಜ ( 1 , 1 )
ಯತಿಜನಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಯತಿಜನರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಜನವಂದಿತ ( 1 , 1 )
ಯತಿಜನಾಲಂಕಾರಪಏಳು ( 1 , 1 )
ಯತಿಜನಾಶ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಯತಿಜನಾಶ್ರಯಾನಂತಮಹಿಮ ( 1 , 1 )
ಯತಿತತಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿತತಿಗಳು ( 2 , 1 )
ಯತಿತತಿನುತ ( 1 , 1 )
ಯತಿತತಿಮತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿತಿಲಕಾ6 ( 1 , 1 )
ಯತಿತ್ರಯರುಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿದಶಪ್ರಮತಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಧರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಯತಿಧೀರಾ ( 1 , 1 )
ಯತಿನಾಥ ( 5 , 3 )
ಯತಿನಾಥಾ ( 1 , 1 )
ಯತಿನಿಯಮ ( 1 , 1 )
ಯತಿನುತ ( 1 , 1 )
ಯತಿನುತಕ್ಪಿತಿಪತಿಪೊರೆ2ಪೋಷಿಸೆನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಯತಿಪ ( 1 , 1 )
ಯತಿಪಟ್ಟವೇರಿದನೀತ ( 1 , 1 )
ಯತಿಪತಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿಪನ ( 1 , 1 )