ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

(ಈ) ಲೋಕನೀತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ತುತಿಗಳು108(1) ತಿರುಪತಿಶರಣು ವಕುಳಾಭರಣ ಪೋಷಿತಶರಣು ಯಾಮುನ ಪೂಜಿತ ಪಶರಣು ಯತಿಪತಿ ನಿತ್ಯವಂದಿತಶರಣು ಕ್ಷಮಾಭರಿತಾ ಅ.ಪಶರಣುದೇಶಿಕಹೃದಯ ಸದನಾಶರಣು ಪರಿಪೂರ್ಣೇಂದುವದನಶರಣು ಸುಂದರ ಕೋಟಿ ಮದನಾಶರಣು ಹಯವದನಾ 1ಶರಣು ಭಕ್ತಫಲಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ತಿರುಮಲನಾಯಕಾಶರಣು ಅಸ್ಮತ್ಪರಮದೇಶಿಕ ಶರಣು ಅಸ್ಮಾದ್ದೇಶಿಕಾ 2
--------------
ತುಳಸೀರಾಮದಾಸರು