ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಚಕ್ಷುರಾಜಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆತ್ರಾಣಕೊಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷುರ್ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷುವದನಾದಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷುವಿಹೀನ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷುವೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷುವೇನೊ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷುಷೇಂದ್ರಿಯವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷುಸ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷುಸು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷುಸೇಂದ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಚಂಗನೇಳದೆ ( 1 , 1 )
ಚಂಗಳನು ( 1 , 1 )
ಚಂಗಾವಿ ( 1 , 1 )
ಚಂಗುಳನೆ ( 1 , 1 )
ಚಂಚನ್ನಖಶ್ರೇಣಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಚಂಚರಿಕಾಂಬೆಯ ( 1 , 1 )
ಚಂಚರೀಕ ( 2 , 2 )
ಚಂಚಲ ( 25 , 20 )
ಚಂಚಲಏತಕೆ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲಗೈದುವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲಗೈಯ್ದೆನೆ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲಗೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲಗೊಳಿಸೊ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲಚಿತ್ತ ( 2 , 2 )
ಚಂಚಲತನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲತನವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲತೆಯ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲತ್ವ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲದಿ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲದಿಪ್ಪಳ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲದುಯ್ಯಾಲೆಯಲಿನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲನಹುಡಿಮಾಡಿದರು ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲನೆನಿಸು ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲಪಾಂಗದುರ್ಜನ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲಮನ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲಮನಸುಲಂಡತನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲರಾಗದಲೆ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲರೂಪ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲವ ( 5 , 4 )
ಚಂಚಲವಂಚಲಶ್ವಗಳು ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲವಾಗದಸ್ಥಿತಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲವಾಗದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಚಂಚಲವಾಗಿ ( 2 , 2 )