ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಡಲೊಳಗಯಿದ್ದದ್ದು ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಳಗಾತ್ಮನ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಳಗಿಟ್ಟವನಡಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಳಗಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಳಗಿಟ್ಟುನೀತಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಳಗಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಳಗಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಳಗಿನ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಳಗೀರೇಳು ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಳಗೆ ( 9 , 7 )
ಒಡಲೊಳಡಗಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಳಿಟ್ಟವನನ್ನುತೊಡೆಮೇಲಾಡಿಸುವಳು ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಳಿಟ್ಟಿಡೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಳಿಟ್ಟ್ಹದಿನಾಲ್ಕುಪೊಡವಿಗಳನಾಳುವ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಳಿದ್ದನ್ನವ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಳಿಹ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಳು ( 10 , 9 )
ಒಡಲೊಳೊಂಚನೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಳ್ವಂಚಕನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೋಳಗಿರುವ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೋಳು ( 1 , 1 )
ಒಡಲ್ಹುಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಲ್ಹೊಕ್ಕು ( 2 , 1 )
ಒಡಲ್ಹೊಕ್ಕುನಮ್ಮವರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಲ್ಹೊಕ್ಕೆನಿಂದು ( 1 , 1 )
ಒಡಲ್ಹೊರಿಯಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಒಡವಿ ( 1 , 1 )
ಒಡವೆ ( 31 , 16 )
ಒಡವೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಒಡವೆಗಳಂತೆಬಂಗಾರ ( 1 , 1 )
ಒಡವೆಗಳಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಡವೆಗಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಡವೆಗಳು ( 2 , 2 )
ಒಡವೆಗಳೇನೇನು ( 1 , 1 )
ಒಡವೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡವೆಗೆಲ್ಲಕನಕವೊಂದೇ ( 1 , 1 )
ಒಡವೆಯ ( 9 , 8 )
ಒಡವೆಯ-ಖಂಡುಗ ( 1 , 1 )
ಒಡವೆಯನಿಟ್ಟರೆ ( 1 , 1 )
ಒಡವೆಯನು ( 2 , 2 )
ಒಡವೆಯನೆ ( 1 , 1 )
ಒಡವೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಡವೆಯಾಶೆಯು ( 1 , 1 )
ಒಡವೆಯಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಒಡವೆಯಿದು ( 1 , 1 )
ಒಡವೆಯುಳ್ಳಾತಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡವೆಯೋಗಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಡವೆರೆಸಿ ( 1 , 1 )
ಒಡವೆವಸ್ತ್ರಂಗಳನು ( 1 , 1 )
ಒಡವೆವಸ್ತ್ರದ ( 1 , 1 )