ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರೋಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋಕ್ತ] ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋಕ್ಷಣದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ( 8 , 7 )
ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಲು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿದರು2 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಪೂತಾತ್ಮಾಮಲಕದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋಚ್ಚನಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋಚ್ಚನಾಗುವುದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋಚ್ಚಾಬ್ಜನಾಭ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋಚ್ಛ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋಜ್ವಲ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋತನದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋತನು ( 2 , 1 )
ಪ್ರೋತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೋದ್ಭಾಸಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋದ್ಯ ( 2 , 1 )
ಪ್ರೋದ್ಯದ್ದಯಾಪಾತ್ರನಂತಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋದ್ಯಾರ್ಕನಿಭ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋನ್ನತಿಯೋ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋಲ್ಲಸತ್ಪೀತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಡ ( 2 , 1 )
ಪ್ರೌಡತನವೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಡದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢ ( 25 , 12 )
ಪ್ರೌಢÀ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢಕನ್ಯೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢಗಣಗಳ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢಗಣಪತೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢತನದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢತನವನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢತನವನು15 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢನಾರಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢನೆ6ವರುಷಕೊಂದುಮಾಸಧರೆಯೊಳಿಳಿಯುತಪರಮಪೂಜೆಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢಫಲಗಳು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢರಿಗಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢರುಚಿಂತಿತಾರ್ಥವನೀವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢವಿದ್ಯೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢವೃತ್ತಿಯನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢಾ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೌಢಿಕೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢಿಮೆ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೌಢಿಮೆಯರಿಯದೆ ( 1 , 1 )