ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಊರ್ಜಿತಾಗುವುದು ( 1 , 1 )
ಊರ್ಜಿಯೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಊರ್ಜಿಸುವತ್ಯರ ( 1 , 1 )
ಊರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಊರ್ಣಾ ( 1 , 1 )
ಊರ್ಪರಿಯಕಟಾ ( 1 , 1 )
ಊರ್ಬಳಿ ( 1 , 1 )
ಊರ್ಬಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಊರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಊರ್ಮಿಳಾಪತಿ ( 1 , 1 )
ಊರ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಊರ್ವಶಿ ( 24 , 11 )
ಊರ್ವಶಿ: ( 3 , 1 )
ಊರ್ವಶಿ:ಇದೀಗ ( 1 , 1 )
ಊರ್ವಶಿ:ಈತನೆ ( 1 , 1 )
ಊರ್ವಶಿ:ಸಾದರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರ್ವಶಿಯ ( 2 , 2 )
ಊರ್ವಶಿಯರ ( 1 , 1 )
ಊರ್ವಶಿಯರು ( 2 , 2 )
ಊರ್ವಸಿ ( 3 , 2 )
ಊರ್ವಸಿಯರು ( 1 , 1 )
ಊರ್ವಿಗೀರ್ವಾಣರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಊರ್ವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಊರ್ವಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರ್ವಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರ್ವಿಯೊಳಗೆ ( 2 , 2 )
ಊರ್ವಿಯೊಳವತರಿಸಿಮಾವಾರಿ ( 1 , 1 )
ಊರ್ವಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಊರ್ವಿಯೊಳ್ಪುಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಊರ್ವಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರ್ವೀಶ ( 1 , 1 )
ಊರ್ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಊರ್ಹೊರಗಿದೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಊರ್ಹೊರಗು ( 1 , 1 )
ಊಲೂಬಲ ( 1 , 1 )
ಊಹಿಸಿ ( 5 , 5 )
ಊಹಿಸುತೆಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಊಹಿಸುವರು ( 1 , 1 )
ಊಹಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಊಹೆ ( 1 , 1 )
ಊಹೆಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಊಳಿಗ ( 4 , 3 )
ಊಳಿಗ2 ( 1 , 1 )
ಊಳಿಗಕ ( 1 , 1 )
ಊಳಿಗಕಿಡುವ ( 1 , 1 )
ಊಳಿಗಕೆ ( 1 , 1 )
ಊಳಿಗಕೆಹುಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಊಳಿಗಕ್ಕಿಕ್ಕನೆ2 ( 1 , 1 )
ಊಳಿಗಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಊಳಿಗತನ ( 1 , 1 )