ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಳಹೊರಗಿದ್ದು ( 2 , 2 )
ಒಳಹೊರಗಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಒಳಹೊರಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಒಳಹೊರಗೆ ( 9 , 5 )
ಒಳಹೊರಗೆ-ಬೆಂಬಲನು ( 1 , 1 )
ಒಳಹೊರಗೆಂಬೀ ( 1 , 1 )
ಒಳಹೊರಗೆಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಒಳಹೊರಗೊಂದಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಒಳಹೊರಗೊಂದಾಗಿರುವಾ ( 1 , 1 )
ಒಳಹೊರಗೊಂದೇಪರಿ ( 1 , 1 )
ಒಳಹೋಗಲು ( 1 , 1 )
ಒಳಿತಲಾಕೇಳಿಪ ( 1 , 1 )
ಒಳಿತಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಳಿತಲ್ಲವೊ ( 1 , 1 )
ಒಳಿತಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಒಳಿತವನು ( 1 , 1 )
ಒಳಿತವನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಳಿತಾಗಿ ( 4 , 3 )
ಒಳಿತಾಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಿತಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಿತಾದ ( 1 , 1 )
ಒಳಿತಿಲ್ಲವಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಒಳಿತು ( 11 , 10 )
ಒಳಿತುಣಲಾರು ( 1 , 1 )
ಒಳಿತುಪ್ರಾಣ ( 1 , 1 )
ಒಳಿತೆ ( 2 , 2 )
ಒಳಿತೆ1 ( 1 , 1 )
ಒಳಿತೇನೆ94ಕಡಲಶಯನ ( 1 , 1 )
ಒಳಿಥಾಗ್ಯಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಒಳಿದು ( 1 , 1 )
ಒಳೆಯಿಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಯಾವರ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳಾದು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳಿತಾಗಿ ( 2 , 1 )
ಒಳ್ಳಿತಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳಿತು ( 2 , 2 )
ಒಳ್ಳಿತೆಂದೆಂಬರುಬಲ್ಲವರಾದರೆ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳಿದನು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆ ( 47 , 28 )
ಒಳ್ಳೆ-ಚಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಆನಂದಮಯ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಋಜುಮಾರ್ಗ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಒಳ್ಳೆವರು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಗುಣಪೂರ್ಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆತನವ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆದಾರಿಯ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆದು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಬಟ್ಟೆಗಳತೊಟ್ಟವರ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಮನಸು ( 1 , 1 )