ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ( 7 , 7 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಸುಪುಣ್ಯವಂತರು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಡೆಯಜÕ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಳವ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಳಿವ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಳಿವನೀಗ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಳು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣವ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿದ್ದನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೊದ್ದರೆಮಾನವೇ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವೆಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮತೇಜವನುಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಗೆರಗಿದನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಗ್ಯೊಗ್ಯವಹುದೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮರು ( 2 , 2 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಲಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ( 3 , 3 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯಲುಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮೀಮುಹೂರ್ತದಲಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮೀಮುಹೂರ್ತದೊಳು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸರಸ್ವತಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರೆಡ್ಡುಪ್ಪಿಟ್ಟನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರೋಚುಟಕಿಂಟಿಕಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರೋವರ ( 1 , 1 )
ಬ್ರೋವಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ರೋವು ( 1 , 1 )
ಬ್ರೋವುನನ್ನು ( 1 , 1 )
ಬ್ವೀರತನವ ( 1 , 1 )