ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಕಳಂಕನಾಗಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂಕನೆ ( 2 , 2 )
ಅಕಳಂಕನೆಂದೆನಿಸುವಾ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂಕನೆಂದೆನಿಸುಸುಖತೀರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂಕಮಕುಟಕುಂಡಲಕೌಸ್ತುಭಕೇಯೂರ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂಕಮಹಿಮ ( 3 , 3 )
ಅಕಳಂಕಮಹಿಮನೆ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂಕಮಾದ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂಕರೂಪ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂಕವಾದ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂಕಸುಖತೀರ್ಥವಾಕುದೋರೈಸಕಲಕಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂತ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂತಕ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಾ ( 1 , 1 )
ಅಕಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಅಕಾಮ್ಯದಿ ( 1 , 1 )
ಅಕಾರ ( 3 , 2 )
ಅಕಾರವು ( 1 , 1 )
ಅಕಾರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಾರೋಹಿತ ( 1 , 1 )
ಅಕಾಲ ( 2 , 2 )
ಅಕಿಂಚನಾರೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತ ( 27 , 15 )
ಅಂಕಿತ-ಕೃಷ್ಣ ( 2 , 1 )
ಅಂಕಿತ-ಗಿರಿಧರಕಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತ-ಗಿರಿಧರಸುತ ( 2 , 1 )
ಅಂಕಿತ-ಗುರುಕೃಷ್ಣ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತ-ಗುರುಕೃಷ್ಣಸುತ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತ-ಗುರುಶ್ರೀಪತಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತ-ತಾತ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತ-ವೆಂಕಟ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತ-ಶ್ರೀಗುರುಕೃಷ್ಣ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತಕೊಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತಕ್ಕೆಐವತ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತಗಳ ( 2 , 2 )
ಅಂಕಿತಗಳಿತ್ತೂದಾಸ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತದ ( 2 , 1 )
ಅಂಕಿತದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತದಲ್ಲೂ ( 8 , 3 )
ಅಂಕಿತದಿ ( 5 , 2 )
ಅಂಕಿತನಾಮ ( 2 , 2 )
ಅಂಕಿತನೆಗಾಂಗೇಯಚೈಲತ- ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತಪದ ( 2 , 1 )
ಅಂಕಿತಪದ144ಪ್ರಸನ್ನ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತಯುಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತರಹಿತ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವ ( 28 , 4 )
ಅಂಕಿತವಆಪ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಕತೃಸಿರಿ ( 1 , 1 )