ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭ್ರಾಂತನಾದೆನಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಭ್ರಾಂತನಾನು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತನು ( 2 , 2 )
ಭ್ರಾತನುಧೀರ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತನೆ ( 2 , 2 )
ಭ್ರಾತನೊ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾತನ್ನ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಪೂಗಣೆಯ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತರ ( 2 , 2 )
ಭ್ರಾಂತರಕೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತರಾ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತರಾಗಬೇಡಿರೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತರಾಗಬೇಡಿರೊ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ( 3 , 3 )
ಭ್ರಾಂತರಾಗೀಅತಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತರಾಗ್ವನದಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತರಾದರಂದು6 ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತರಾದರೆಂದುಕಾಂತೆಯರು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾತರಾವಣನ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತರಿಗಿದು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾತರಿಷ್ಟಾಬಂಧುವ್ರಾತರೆಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾತರೆಂದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತರೊಶಕೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾತಲಕ್ಷ್ಮಣನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತವೇಷಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾತಶೌರಿಕುದಶಾಸ್ಯವಿದಾರ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಳಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಳಾದೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾತಾ ( 5 , 4 )
ಭ್ರಾತಾ11 ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾತಾಭಿವಂದಿತ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾತಾರ್ಯರು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾತಾಸುರಪತಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿ ( 55 , 30 )
ಭ್ರಾಂತಿ(ಬ)2 ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿ4 ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಗಳ ( 3 , 3 )
ಭ್ರಾಂತಿಗಳನು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಗಳನೆಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಭ್ರಾಂತಿಗಳಲಿ ( 2 , 2 )
ಭ್ರಾಂತಿಗಳಳಿದು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಗಳಿನ್ಯಾಕೊ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಗಳೆರಡಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಗಳೆಲ್ಲ ( 2 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಗಳ್ಯಾಕೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ( 7 , 5 )
ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡು ( 2 , 2 )
ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಗಾದೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಗಾದೆನು ( 1 , 1 )