ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಳಹಿದ ( 1 , 1 )
ಳಾ ( 5 , 4 )
ಳಾಂಕ ( 2 , 1 )
ಳಾಂಕರನÀರವ ( 1 , 1 )
ಳಾಕ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ಳಾಗ ( 1 , 1 )
ಳಾಂಗಿಯ ( 1 , 1 )
ಳಾಗಿರುವ ( 1 , 1 )
ಳಾಗಿರುವಳ ( 1 , 1 )
ಳಾಚರಿಸುತವಿಜ್ಞಾನಘಳಿಸುವದೆ ( 1 , 1 )
ಳಾಜರಾಸಂಧಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಳಾಂಡಕೋಟಿ ( 1 , 1 )
ಳಾಡಿ ( 2 , 2 )
ಳಾಡಿದ್ವಾಕ್ಯ ( 1 , 1 )
ಳಾಡುತ ( 1 , 1 )
ಳಾಡುತೆನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಳಾಡುವ ( 2 , 2 )
ಳಾಂತು ( 1 , 1 )
ಳಾತುರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಳಾತುರದಿಂ ( 1 , 1 )
ಳಾದನೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಳಾದರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಳಾದರದಿಂದಲಿಗೈದು ( 1 , 1 )
ಳಾದವರೊಳಗಿರುವ ( 1 , 1 )
ಳಾದಿ ( 1 , 1 )
ಳಾದೆ ( 1 , 1 )
ಳಾನು ( 1 , 1 )
ಳಾಪ ( 1 , 1 )
ಳಾಪದುದ್ಧಾರಕವೋ ( 1 , 1 )
ಳಾಪ್ರಜ್ವಾರನನು ( 1 , 1 )
ಳಾಯತ ( 1 , 1 )
ಳಾಯತಾಕ್ಷನ ( 1 , 1 )
ಳಾಯಾಸಪಡುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಳಾರವರಿದು ( 1 , 1 )
ಳಾರಾಧನೆ ( 1 , 1 )
ಳಾರಾಧಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಳಾರಾಧಿಸಿದರೆಯೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಳಾರು ( 2 , 2 )
ಳಾರುತ್ತಮೋತ್ತಮವುಗಳ ( 1 , 1 )
ಳಾರುನಾಲ್ಕು ( 1 , 1 )
ಳಾರುಭಟಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಳಾರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಳಾಲಯಗೈದಲಮೇಲಮಂಗಾಮಣಿ ( 1 , 1 )
ಳಾಲೋಲ ( 1 , 1 )
ಳಾವ ( 1 , 1 )
ಳಾವನೀ ( 1 , 1 )
ಳಾವಾಗು ( 1 , 1 )
ಳಾಶಿಪ ( 1 , 1 )
ಳಾಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಳಾಳುಕ ( 2 , 1 )