ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಛತ್ರವನು ( 1 , 1 )
ಛತ್ರವು ( 1 , 1 )
ಛತ್ರವುಕೋಟಿ ( 1 , 1 )
ಛತ್ರವೆಂದೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಛತ್ರಾಖ್ಯಪಟ್ಟಣ ( 1 , 1 )
ಛತ್ರಿ ( 8 , 5 )
ಛತ್ರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಛತ್ರಿಚಾಮರ ( 2 , 1 )
ಛತ್ರಿಯ ( 2 , 2 )
ಛತ್ರಿಯನು ( 2 , 2 )
ಛತ್ರಿಯರು ( 1 , 1 )
ಛತ್ರಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಛತ್ರಿಯೆನಿಸುತಿಹುದೂ ( 1 , 1 )
ಛಂದ ( 36 , 15 )
ಛಂದಗ ( 1 , 1 )
ಛಂದಚೆಲುವ ( 1 , 1 )
ಛಂದದ ( 6 , 6 )
ಛಂದದ-ಲಿಂದ ( 1 , 1 )
ಛಂದದಂತೆಕೇಳು ( 1 , 1 )
ಛಂದದಭಿಮಾನುಳಿಹಿ ( 1 , 1 )
ಛಂದದರಹಿ ( 1 , 1 )
ಛಂದದರಿಶಿನ ( 1 , 1 )
ಛಂದದಲಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಛಂದದಲಾರುತಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಛಂದದಲಿ ( 17 , 10 )
ಛಂದದಲಿಹ ( 1 , 1 )
ಛಂದದಲ್ಯೋಚಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಛಂದದಸುಕಾಯ ( 1 , 1 )
ಛಂದದಾ ( 1 , 1 )
ಛಂದದಾರುತಿ ( 1 , 1 )
ಛಂದದಾಶ್ವೀನ ( 1 , 1 )
ಛಂದದಿ ( 60 , 21 )
ಛಂದದಿಖಂಡಿಸಿದೊ ( 1 , 1 )
ಛಂದದಿತ್ತಿಹ ( 1 , 1 )
ಛಂದದಿಂದ ( 18 , 11 )
ಛಂದದಿಂದತುಂಗಭದ್ರೆ ( 1 , 1 )
ಛಂದದಿಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಛಂದದಿಂದಲಿ ( 12 , 9 )
ಛಂದದಿಂದಲಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಛಂದದಿಂದಲೆ ( 2 , 1 )
ಛಂದದಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಛಂದದಿನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಛಂದದಿಯಚ್ಚರಿಸೈ ( 1 , 1 )
ಛಂದದೀ ( 1 , 1 )
ಛಂದದು ( 1 , 1 )
ಛಂದದೊಳಾನಂದಗೊಂಡ ( 1 , 1 )
ಛಂದದೊಳಿರುವತ್ಯಾನಂದದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಛಂದದ್ಹಾಸಿಕೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಛಂದಭಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಛಂದಮಂ ( 1 , 1 )