ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಗಜರ್ಚಿತ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜವಶವಾದರು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜವೈರಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಶತರೂಪೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಹ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಹತನಾಶಿವನುತ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಹರ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಜಾ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಜಾಗ್ನಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಾಜನನಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಾತ ( 3 , 2 )
ಅಂಗಜಾತನ ( 2 , 1 )
ಅಂಗಜಾದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಾಪಿತಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಾರಿ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಜಾರಿಪ್ರಿಯತುರಂಗ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಾರಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಾರಿಯು ( 1 , 1 )
ಅಗಜಾಲಿಂಗನ ( 2 , 2 )
ಅಗಜಾಲಿಂಗಿತ ( 1 , 1 )
ಅಗಜಾವರಸುತ ( 1 , 1 )
ಅಗಜಾವಲ್ಲಭ ( 2 , 1 )
ಅಗಜೆ ( 5 , 4 )
ಅಗಜೆದರ್ಶನದೀ ( 1 , 1 )
ಅಗಜೆಯ ( 2 , 1 )
ಅಗಜೆಯರಸ ( 1 , 1 )
ಅಗಜೆಯರಸನ ( 1 , 1 )
ಅಗಜೆಯರಸನನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಗಜೆಯು ( 1 , 1 )
ಅಗಜೇಶ ( 3 , 2 )
ಅಗಡ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿ ( 10 , 7 )
ಅಂಗಡಿಗಳನು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿಗಳಿರುತಿಹವು ( 2 , 2 )
ಅಂಗಡಿಗುಂಪು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿನೀ ( 1 , 1 )
ಅಗಡಿಪುರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿಯ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಡಿಯನು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಶಿಕ್ಷಿಸೀದ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿಯು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿಯೆಕೋಪವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಗಡು ( 1 , 1 )
ಅಗಣ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಣದಲಿ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಣದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಣದೊಳು ( 1 , 1 )