ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ರ್ವಾಣಪದವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ರ್ವಾಣರೈದಿರಲು ( 1 , 1 )
ರ್ವಾಣಿÉ ( 1 , 1 )
ರ್ವಾಂತರಾತ್ಮಕ ( 1 , 1 )
ರ್ವಾತಿ ( 1 , 1 )
ರ್ವಾದಗಳನು ( 1 , 1 )
ರ್ವಾದವನ್ನು ( 1 , 1 )
ರ್ವಾದಿ ( 3 , 3 )
ರ್ವಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ರ್ವಾದಿಗಳನು ( 2 , 2 )
ರ್ವಾದಿಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ರ್ವಾದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ರ್ವಾದಿಮಾಯಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ರ್ವಾರ ( 1 , 1 )
ರ್ವಾರದುರಿತಾಬ್ಧಿಬಾಡಬ ( 1 , 1 )
ರ್ವಾರ್ಜಿತವೆಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ರ್ವಾಂಶದಿಂದಿಹ ( 1 , 1 )
ರ್ವಾಸ ( 2 , 2 )
ರ್ವಾಸನಳಿದು ( 1 , 1 )
ರ್ವಾಸನಳಿಯೆ ( 1 , 1 )
ರ್ವಾಸನೆ ( 2 , 2 )
ರ್ವಾಸನೆಯನು ( 1 , 1 )
ರ್ವಾಸಮುನಿ ( 1 , 1 )
ರ್ವಾಸೆ ( 1 , 1 )
ರ್ವಿಘ್ನಗಳನು ( 1 , 1 )
ರ್ವಿಘ್ನತೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ರ್ವಿತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ರ್ವಿಧ ( 1 , 1 )
ರ್ವಿನೀತರ ( 1 , 1 )
ರ್ವಿಷಯ ( 1 , 1 )
ರ್ವಿಷಯದಾಸೆಯ ( 1 , 1 )
ರ್ವಿಷಯಾಬ್ಧಿಗೆ ( 1 , 1 )
ರ್ವೀಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ರ್ವೃಂದವನಳಿದನು ( 1 , 1 )
ರ್ವೇಶ ( 7 , 7 )
ರ್ವೇಶನೆ ( 1 , 1 )
ರ್ವೇಶಬಂಧು ( 1 , 1 )
ರ್ವೇಶಹರಿಯ ( 1 , 1 )
ರ್ವೇಶ್ವರನೆನಿಸುವ ( 1 , 1 )
ರ್ವೋಕ್ತ ( 1 , 1 )
ರ್ವೋತ್ತಮ ( 9 , 7 )
ರ್ವೋತ್ತಮನ ( 1 , 1 )
ರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದೂರದೆ ( 1 , 1 )
ರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬಂಥಸೂತ್ರಾರ್ಥ ( 1 , 1 )
ರ್ವೋತ್ತಮಾನಂತಾದ್ರಿ ( 1 , 1 )
ರ್ವೋತ್ತರದಿಂ ( 1 , 1 )
ರ್ವೋನ್ನತ ( 1 , 1 )
ರ್ಷೋತ್ಕರದಿ ( 1 , 1 )
ರ್ಸೂಸುವಧಾರಾ ( 1 , 1 )
ರ್ಹಂಗಹನು ( 1 , 1 )