ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಕಲಾತೊಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾತ್ಮಕನೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾತ್ಮಂಗಡಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾತ್ಮನೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾತ್ಮನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾತ್ಮರಾಮ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾತ್ಯಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಧಾರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಧಾರನೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಧಾರಾ ( 3 , 2 )
ಸಕಲಾಧಿತಾ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಧಿಷ್ಠಾನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾನತ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾನಂದ ( 3 , 1 )
ಸಕಲಾನಂದಗಳೀವ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾನಂದಗೊಂಡಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾನಂದವೀವಘಮ್ಮನೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಪದ್ಧರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಪಧ್ಹಾರಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಪರಾಧಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಭರಣ ( 10 , 6 )
ಸಕಲಾಭರಣಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಭರಣಂಗಳಾಗಿರುವಳಲ್ಲೊ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಭಿಲಾಷಾ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟವ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಭೀಷ್ಠಗರಿಯುವನಾ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಮರಗಣಸುತ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾರ್ತಿಹರ ( 2 , 2 )
ಸಕಲಾರ್ಥ ( 6 , 3 )
ಸಕಲಾರ್ಥಕಿದೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾರ್ಥದಾತ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾರ್ಥದಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾರ್ಥದೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾರ್ಥನ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾರ್ಥಮೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾರ್ಥವ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾರ್ಥವಹುದು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾರ್ಥವೀವ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾರ್ಥವೀವನುತ್ಸವದಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾರ್ಥಸಮೀರಂ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾವತಾರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾವು ( 2 , 1 )
ಸಕಲಾಶ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲೆ ( 3 , 3 )