ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘನನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ( 1 , 1 )
ಘನನೀರದÀ ( 1 , 1 )
ಘನನೀಲ ( 1 , 1 )
ಘನನೀಲನಿಭರಂಜಿತ ( 1 , 1 )
ಘನನೀಲಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಘನನು ( 1 , 1 )
ಘನನುಂಡು ( 1 , 1 )
ಘನನೆಂದರಿಯದಲೆ ( 1 , 1 )
ಘನನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಘನನೆನಿಪೆ ( 1 , 1 )
ಘನಪದ ( 1 , 1 )
ಘನಪದಯುಗವನಜ ( 1 , 1 )
ಘನಪದವನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಘನಪದವನೀವ ( 1 , 1 )
ಘನಪದವಾ ( 2 , 2 )
ಘನಪದವಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಘನಪದವಿ ( 1 , 1 )
ಘನಪದವಿಯ ( 1 , 1 )
ಘನಪದವಿಯಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಘನಪದವು ( 1 , 1 )
ಘನಪದವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಘನಪರಂಜ್ಯೋತಿ ( 1 , 1 )
ಘನಪರಬ್ರಹ್ಮದ ( 1 , 1 )
ಘನಪರಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ( 1 , 1 )
ಘನಪರಮಾನಂದಾ ( 1 , 1 )
ಘನಪರಮಾರ್ಥಾ ( 1 , 1 )
ಘನಪರಾಕ್ರಮಿ ( 1 , 1 )
ಘನಪರಾನಂದಾರ್ತ ( 1 , 1 )
ಘನಪರಿಮಳ ( 1 , 1 )
ಘನಪರಿವಾಹದಿ ( 1 , 1 )
ಘನಪಾತಕಗಳು ( 1 , 1 )
ಘನಪಾದಕಮಲವ ( 1 , 1 )
ಘನಪಾಪನಶಿಸಲಿ ( 1 , 1 )
ಘನಪಾಪವ ( 1 , 1 )
ಘನಪಾಪಾಪಹ್ನುತೆ ( 2 , 2 )
ಘನಪಾಪಿ ( 1 , 1 )
ಘನಪಾಪಿಗಳಿಗವ ( 1 , 1 )
ಘನಪಾಪಿಯಾಗ್ವುದನು ( 1 , 1 )
ಘನಪಾಶದಲಿ ( 1 , 1 )
ಘನಪಿಂಡಾಕಾರ ( 1 , 1 )
ಘನಪುಣ್ಯ ( 1 , 1 )
ಘನಪುರಂದರ ( 1 , 1 )
ಘನಪುರುಷ ( 1 , 1 )
ಘನಪುರುಷನೆ ( 1 , 1 )
ಘನಪುರುಷಸೂಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಘನಪುಷ್ಪಕವನೇರಿಬರುತ ( 1 , 1 )
ಘನಪೂಜೆಗೈದು ( 1 , 1 )
ಘನಪೊಳಿಯುವ ( 1 , 1 )
ಘನಪ್ರಗಟ ( 1 , 1 )
ಘನಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ( 1 , 1 )