ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಜೊಜೊ ತುಲಸೀರಾಮ ಜೊಜೊ ಶ್ರೀರಾಮ ಜೊಜೊ ಸುಗುಣಸ್ತೋಮ ಜೊಜೊಯಭಿರಾಮಾ ಪಜೊಜೊ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಯಾಗಿ ಜೊಜೊ ನಿಜಯೊಗಿಜೊಜೊ 'ಷಯ'Àರಾಗಿ ಜೊಜೊ 'ತಲಾಗೀ 1ಜೊಜೊ ಸತ್ಯ'ಚಾರ ಜೊಜೊ ಸುಕುಮಾರಜೊಜೊಪತಿತೊದ್ಧಾರ ಜೊಜೊ ಯಘುದೂರ 2ಜೊಜೊ ಪರಮೋದಾರ ಜೊಜೊ ಗಂಭೀರಜೊಜೊ ದುರ್ಮತಹಾರ ಜೊಜೊ ಜಿತಮಾರ 3ಮಂಗಳಕರೋಲ್ಲಾಸ ಮಂಜುಮುಖಹಾಸಾರಂಗಸ್ವಾ'ುೀದಾಸ ರಮ್ಯಹೃದಿವಾಸಾ 4
--------------
ಮಳಿಗೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿದಾಸರು