ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಕಲಲೋಕಾಧೀಶ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಲೋಕೈಕನಾಥಾ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಲೋಕೋತ್ಪತ್ಯನೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಲೋಕೋದ್ಧ್ದಾರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವ ( 5 , 4 )
ಸಕಲವಂದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವನರ್ಪಿಪೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವನರ್ಪಿಸುವುದೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವನು ( 4 , 4 )
ಸಕಲವನ್ನುಸಿರಿಕೃಷ್ಣಗರ್ಪಣೆಂದೀ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವನ್ನೂ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವರದಾತಾ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವರ್ಣಾತ್ಮಕನೆವಾಕು ( 1 , 1 )
ಸಕಲವಸ್ತು ( 1 , 1 )
ಸಕಲವಸ್ತುಸಾ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವಾಗ್ವಿದಿತ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವಿಘ್ನದೂರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವಿದ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವಿದ್ಯಾತೀತೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವಿದ್ಯಾಪ್ರದೀಪಪಾಪಹರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವಿಧದಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವು ( 13 , 12 )
ಸಕಲವು- ( 1 , 1 )
ಸಕಲವೂ ( 2 , 2 )
ಸಕಲವೂನೀನಲ್ಲದನ್ಯವುಂಟೇ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವೃತ್ತಾಂತವ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವೆನಗೆ ( 2 , 2 )
ಸಕಲವೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವೆಲ್ಲಕೆ ( 2 , 1 )
ಸಕಲವೆಲ್ಲವತುಂಬಿಪಆರರೊಳಗೆತುಂಬಿಅತ್ತತ್ತಲುತುಂಬಿಮೂರು ( 1 , 1 )
ಸಕಲವೆಲ್ಲವು ( 4 , 4 )
ಸಕಲವೇ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವೇದ ( 4 , 4 )
ಸಕಲವೇದ4 ( 1 , 1 )
ಸಕಲವೇದಪಾರಾಯಣ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವೈಭವದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವೊಪ್ಪಿಸು ( 1 , 1 )
ಸಕಲವ್ಯಾಧಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವ್ಯಾಧಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವ್ಯಾಪ್ತನಾ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವ್ರತವ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಶತ್ರುಗಳು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಶರೀರವು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಮನನಮಾಡಿ ( 1 , 1 )