ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಡೆಯನಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನವ ( 3 , 1 )
ಒಡೆಯನಸಾಕಲ್ಯದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಹುದಯ್ಯ ( 2 , 1 )
ಒಡೆಯನಹುದು ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಒಡೆಯನಾಗಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಾಗಿರುವೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಾಗೆಂದರೆಒಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಾಗೆನುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಾಗ್ಯಾಳುತ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಾಚ್ಛಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಾಜ್ಞೆಯಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಾಜ್ಞೆಯಿಂದಲೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಾದ ( 2 , 2 )
ಒಡೆಯನಾದರು ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಿಗೀಡೇನು ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಒಡೆಯನಿಗೆಅತಿ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಿಗೇ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಿದಿರು ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಿದ್ದೆಡೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಿನ್ನಮಿತ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಿರಲ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನೀ ( 2 , 1 )
ಒಡೆಯನೀತ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನೀತಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನೀನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನು ( 10 , 8 )
ಒಡೆಯನೆ ( 7 , 6 )
ಒಡೆಯನೆಂದಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನೆಂದು ( 2 , 2 )
ಒಡೆಯನೆದುರಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನೆಂದೆನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನೆದ್ದು ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನೆನೆಸಿಕೊಂಡ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನೆಂಬಿರಿ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನೇ ( 4 , 4 )
ಒಡೆಯನೊ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನೊಡಲೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನೋ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನ್ಹಂಬಲ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನ್ಹೆಸರಿನ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಪನ್ನಗ ( 2 , 1 )