ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಂಡಹಸ್ತಚಂದ್ರಾರ್ಕ ( 1 , 1 )
ದಡಹಾಯ್ದು ( 1 , 1 )
ದಂಡಾತ್ಮಜ ( 1 , 1 )
ದಂಡಾದಿ ( 1 , 1 )
ದಂಡಾನ್ವಿತ ( 1 , 1 )
ದಂಡಾಯುಧ ( 1 , 1 )
ದಂಡಾವತಿಯವರ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿ ( 6 , 4 )
ದಂಡಿಕಾ ( 1 , 1 )
ದಡಿಗ ( 1 , 1 )
ದಡಿಗಡಿಗಾಶ್ರೀತರೊಡಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಗೆ ( 20 , 11 )
ದಂಡಿಗೆಯ ( 3 , 3 )
ದಂಡಿಗೆಯವರು ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಗೆಯಾದೆಎರಡು ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಗೆವಿಡಿದು ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಗೆವೇಣುಢಣಕು ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಗೇರುವತರಳರಾವ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿತ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಂದ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿದಾನವ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿದಾನವರನ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿನವಗೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿನವರು ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಪುದ್ಯಾಕೋಮಹಾವ್ರತವೆಂದು ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಪೆನೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಯತಲೆಗೆ ( 1 , 1 )
ದಡಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ದಡಿಯಾ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಲಿ ( 1 , 1 )
ದಡಿವಿಡಿದೆರಗಿ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸದಾತನ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸದಿರುವರು ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸದೇ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸಬೇಡ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸಬೇಡೈ ( 2 , 2 )
ದಂಡಿಸಲಮ್ಮಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸಲಾ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸಲಾಗದಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸಲಾರದೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸಲೇಕೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸಲೇಕೆಕಲ್ಪ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸಲೇನಾದೋ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸಲ್ಯಾಕೊ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸವ್ವಾ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸಿ ( 17 , 12 )
ದಂಡಿಸಿದಗಣಿತಚಂಡ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸಿದವಗೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸಿದಾ ( 1 , 1 )