ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಜರಾಜಗೊಲಿದನೆ ( 1 , 1 )
ಗಜರಾಜಚಕ್ರಪಾಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಜರಾಜನ ( 9 , 5 )
ಗಜರಾಜನಂತೆ ( 2 , 2 )
ಗಜರಾಜನಂದು ( 1 , 1 )
ಗಜರಾಜನನು ( 1 , 1 )
ಗಜರಾಜನನುಆವಪತಿ ( 1 , 1 )
ಗಜರಾಜನನುತಂದೆ ( 1 , 1 )
ಗಜರಾಜನಿಗಡ ( 1 , 1 )
ಗಜರಾಜನಿರುವ ( 1 , 1 )
ಗಜರಾಜನು ( 2 , 2 )
ಗಜರಾಜನೇನಿತ್ತನೋ ( 1 , 1 )
ಗಜರಾಜರಕ್ಷಕನೇ ( 1 , 1 )
ಗಜರಾಜವರದ ( 4 , 4 )
ಗಜರಾಜವರದನ್ನ ( 1 , 1 )
ಗಜರಾಜವರದನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಗಜರಾಜವರನೆ ( 1 , 1 )
ಗಜರಾಜಾನತ ( 1 , 1 )
ಗಜರಾಜೇಂದ್ರ ( 2 , 2 )
ಗಜರಾಮ ( 1 , 1 )
ಗಜರಿಪು ( 1 , 1 )
ಗಜರಿಪುರಥ ( 1 , 1 )
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ( 1 , 1 )
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಗಜಲಪನದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಗಜವ ( 23 , 15 )
ಗಜವÀದನ ( 1 , 1 )
ಗಜವಕ್ತ್ರ ( 4 , 4 )
ಗಜವಕ್ತ್ರನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಗಜವಚಕ್ರದಿಂ ( 1 , 1 )
ಗಜವದನ ( 11 , 10 )
ಗಜವದನಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಜವದನನ ( 3 , 3 )
ಗಜವದನನೆ ( 1 , 1 )
ಗಜವದನಾ ( 5 , 5 )
ಗಜವನು ( 2 , 2 )
ಗಜವನುದ್ಧರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಗಜವನೇರಿ ( 1 , 1 )
ಗಜವನೇರಿದವನ ( 1 , 1 )
ಗಜವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಗಜವರ ( 5 , 5 )
ಗಜವರದ ( 15 , 10 )
ಗಜವರದನ ( 6 , 6 )
ಗಜವರದನಂಘ್ರಿಯುಗ ( 1 , 1 )
ಗಜವರದನೀತಾ ( 1 , 1 )
ಗಜವರದನು ( 1 , 1 )
ಗಜವರದನೆ ( 1 , 1 )
ಗಜವರದವಿಠಲ3 ( 1 , 1 )
ಗಜವರದಹರಿಬಂದು ( 1 , 1 )
ಗಜವರದಾ ( 1 , 1 )