ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಧ್ರವ ( 1 , 1 )
ಧ್ರವನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ರಷ್ಟರಿಂದ್ಹದಿನೆಂಟು ( 1 , 1 )
ಧ್ರೀಶನ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುಪÀದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುಮವು ( 1 , 1 )
ಧ್ರುಮವೆ-ಚಿಣ್ಣರ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುಮವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಧ್ರುಮಸಾರಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವ ( 625 , 30 )
ಧ್ರುವÀ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಕೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಗಚಳ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಗಥಳವಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಗಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಗಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಗೆ ( 9 , 8 )
ಧ್ರುವಗೊಲಿ-ದಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಗೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಚರಿತ್ರೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವತಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವತಾಳ ( 10 , 9 )
ಧ್ರುವನ ( 17 , 16 )
ಧ್ರುವನ1 ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವನಆದರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವನಂತೆ ( 6 , 6 )
ಧ್ರುವನನ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವನನ್ನ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವನನ್ನು ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವನಿಗಿತ್ತಿಯಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವನಿಗೆ ( 4 , 4 )
ಧ್ರುವನಿಗೆಚೆಂದದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವನಿಗೆಷ್ಟುಚಂದದ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವನಿಗೊಲಿದ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವನಿಗೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವನು ( 21 , 15 )
ಧ್ರುವನುತ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವನೊದೆದು ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವನೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವನೊರೆದೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವನ್ನ ( 2 , 2 )
ಧ್ರುವನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಪದ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಪದವಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಪದವಿತ್ತವನು ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಪದವಿತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಪದವಿತ್ತ್ತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಪದವಿಯನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಪಾಲ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಪಾಲನೆನಲೋ ( 1 , 1 )