ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಕಲಜನ ( 2 , 2 )
ಸಕಲಜನರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಜನರನು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಜನರು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಜೀವರನ್ನು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಜೀವರಿಗೆಲ್ಲಪಾತ್ರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಜೀವರೊಳಗಿಹ ( 2 , 2 )
ಸಕಲಜ್ಞ ( 1 , 1 )
ಸಕಲತತ್ವಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲತನ್ನು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಂತರ್ಯಾಮಿ ( 2 , 2 )
ಸಕಲತ್ತು ( 1 , 1 )
ಸಕಲದನುಜ ( 1 , 1 )
ಸಕಲದಾನವವಿರಾಮಂ ( 1 , 1 )
ಸಕಲದಾಯಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲದುರಿತಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲದುರಿತಜಾತ ( 1 , 1 )
ಸಕಲದೇವರ ( 2 , 2 )
ಸಕಲದೇವರೊಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸಕಲದೇವಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲದೇಶ ( 1 , 1 )
ಸಕಲದೊಳು ( 3 , 2 )
ಸಕಲದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಧರ್ಮಗಳಿಂದವ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಧರ್ಮಪಾಲನಾಯ ( 1 , 1 )
ಸಕಲನದಿಗಳನು ( 1 , 1 )
ಸಕಲನು ( 1 , 1 )
ಸಕಲನುಳಿಹಿದೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಪತಿತರನ್ನು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಪದವು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಪಾತಕಪರಿಹಾರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಪಾಪ ( 2 , 2 )
ಸಕಲಪಾಪಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಪಾಲ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಪಿತರುಗಳಿಗಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಪುಣ್ಯಶಿರೋನಿಧಾನ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಪುರಾಣಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಪೂರ್ಣ ( 2 , 2 )
ಸಕಲಪೂರ್ಣಸಿರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಪೇಳಿದ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಪ್ರಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಪ್ರಾಣಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಬಲ ( 2 , 2 )
ಸಕಲಬಲವು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಬಲುಹಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಭಯನಾಶ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಭವಬಂಧ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಭಾಗ್ಯ ( 2 , 2 )
ಸಕಲಭಾರಕರ್ತ ( 1 , 1 )