ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭಕುತಿಯಾ ( 10 , 5 )
ಭಕುತಿಯಾಗುವುದೇ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಾಬೇಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿಂ ( 8 , 7 )
ಭಕುತಿಯಿತ್ತು ( 6 , 6 )
ಭಕುತಿಯಿತ್ತುಪ್ರಾಣಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿಂದ ( 38 , 22 )
ಭಕುತಿಯಿಂದಅಚ್ಯುತಾನಂತನ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿಂದಅರವಿಂದನಾಭ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿಂದತ್ಯಜಿಪ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿಂದಪಮೃತ್ಯು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿಂದರಘುಪತಿಭಜಕ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ ( 20 , 12 )
ಭಕುತಿಯಿಂದಲೀ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿಂದಲೀಗ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿಂದವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿಂದಾ ( 4 , 4 )
ಭಕುತಿಯಿಂದಾಳಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿಂದಿರಲ್ವಿದುರ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿಂದೆತ್ತುವೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿಂದೊಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿರಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಿಲ್ಲವೊ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯೀಯೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯು ( 13 , 10 )
ಭಕುತಿಯುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯುಳ್ಳವಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯೊಂದಿದ್ದರೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯೊಳಾ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯೊಳಿಡೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯೊಳಿದ್ದುಹೆಣಗಾಡುತ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿರತಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಭಕುತಿರಸ ( 2 , 2 )
ಭಕುತಿರಸದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಲಿ ( 36 , 11 )
ಭಕುತಿಲಿಂದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಲಿರುವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಲಿಹೊರಳಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಲ್ಲದವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿವನಜಾಕ್ಷನ ( 1 , 1 )