ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಡದ ( 2 , 2 )
ದಡದಡ ( 1 , 1 )
ದಡದಡನೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡದಂತಾನೆರಗೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡದಂತೆ ( 2 , 2 )
ದಡದಮ್ಯಾಲಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ದಡದಲಿ ( 4 , 4 )
ದಡದಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ದಡದಿ ( 4 , 2 )
ದಡದಿಂದ ( 3 , 3 )
ದಡದಿನಿಂತೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ದಡದೊಳಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ದಂಡದೋಷಕೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡಧರ ( 3 , 3 )
ದಂಡಧರನ ( 3 , 3 )
ದಂಡಧರನವರುತುಂಡು ( 1 , 1 )
ದಂಡಧರನು ( 1 , 1 )
ದಂಡಧರನೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡಧರಾ ( 1 , 1 )
ದಂಡನಾಅನುಭವ ( 1 , 1 )
ದಂಡನಾಯಿ ( 1 , 1 )
ದಂಡನೆ ( 6 , 6 )
ದಂಡನೆಗೆಳಪುದು ( 1 , 1 )
ದಂಡನೆಗೊಳಗಾಗಿ----ರಾರಿಯ ( 1 , 1 )
ದಂಡನೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ದಂಡಪಾಣಿ ( 4 , 4 )
ದಂಡಪಾತ್ರೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡಪಾಶಧರನು ( 1 , 1 )
ದಂಡಪ್ರಣಾ ( 1 , 1 )
ದಂಡಪ್ರಣಾಮ ( 1 , 1 )
ದಂಡಪ್ರಣಾಮವ ( 1 , 1 )
ದಡವ ( 15 , 15 )
ದಂಡವಂಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ದಂಡವತ್ ( 1 , 1 )
ದಂಡವತ್ತರಗಿ ( 1 , 1 )
ದಂಡವನಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ದಡವನು ( 9 , 9 )
ದಂಡವನುಕಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ದಂಡವನ್ನು ( 1 , 1 )
ದಡವಲ್ಲದೇ ( 1 , 1 )
ದಂಡವಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡವಾ ( 1 , 1 )
ದಂಡವಿಕ್ಕುತಲಿ ( 1 , 1 )
ದಂಡವಿಕ್ಕುವೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡವಿಡಿದು ( 1 , 1 )
ದಡವು ( 1 , 1 )
ದಡವುಬಲು ( 1 , 1 )
ದಂಡವ್ಯಾತಕಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ದಂಡಸರಕುಗೊಳ್ಳದೆ ( 1 , 1 )
ದಡಸೇರಿಸು ( 1 , 1 )