ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ರಕ್ಷಕಗೆಮಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕಗೇ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕಚಂದಾ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನ ( 5 , 4 )
ರಕ್ಷಕನಂತೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನಮಕರ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನಹುದೊ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನಹುದೋ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನಾ ( 2 , 2 )
ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ( 2 , 1 )
ರಕ್ಷಕನಾಗಿಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನಾದ ( 6 , 5 )
ರಕ್ಷಕನಾದೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನಾರು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನಾರುನೃಪ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ( 2 , 2 )
ರಕ್ಷಕನು ( 5 , 4 )
ರಕ್ಷಕನುನೀನೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನೆ ( 6 , 5 )
ರಕ್ಷಕನೆÉಂದರುಹಲು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನೆಂದರಿಯುತ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನೆಂದಾ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನೆಂದು ( 7 , 7 )
ರಕ್ಷಕನೆಂದೂ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನೆಂದೆನಿಸಿದಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನೆನ್ನಲು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ( 4 , 2 )
ರಕ್ಷಕನೆಂಬೊ ( 4 , 4 )
ರಕ್ಷಕನೆಂಬೋ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನೇ ( 6 , 4 )
ರಕ್ಷಕನೇ3 ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನೇಜಗದೀಶಾ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನೇಮಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನೇಳುಹಂಸವಾಹನನಯ್ಯನೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕನೋ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕಫಾಲಚಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕಭಂಜಿಸಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕಮಹೀಪತಿನಂದನ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕರ ( 4 , 3 )
ರಕ್ಷಕರಣ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕರಾದ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕರಾಮ ( 2 , 1 )
ರಕ್ಷಕರಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕರಿಪುಶಂಖ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲವೆಂದು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕರೆ ( 1 , 1 )