ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಫಲ1ಕೋಣನ ( 1 , 1 )
ಫಲ1ಪರಸತಿ ( 1 , 1 )
ಫಲ2ಕಾಣದೆ ( 1 , 1 )
ಫಲ2ಮೂರ್ಖಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಲ3ಧೂರ್ತತನದಿ ( 1 , 1 )
ಫಲ3ಸೂಳೆಯ ( 1 , 1 )
ಫಲ4ಪತಿಯನು ( 1 , 1 )
ಫಲ4ಹಂದಿಯ ( 1 , 1 )
ಫಲ5 ( 2 , 2 )
ಫಲ5<?xmಟ ( 1 , 1 )
ಫಲ5xmಟ ( 1 , 1 )
ಫಲÀಗಳನೈವೇದ್ಯಗಳು ( 1 , 1 )
ಫಲಊರ್ಕತಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಏನು ( 1 , 1 )
ಫಲಏಸೇಸು ( 1 , 1 )
ಫಲಕದಳಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಕಧಿಕವುಘನ್ನ ( 1 , 1 )
ಫಲಕಾಮ ( 1 , 1 )
ಫಲಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಫಲಕಾಲಕ್ಕೊದಗಿದುದೀ ( 1 , 1 )
ಫಲಕಾಲದಲಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಕಾಶಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಕಾಶೆಪಡದಿರು ( 1 , 1 )
ಫಲಕಾಸು ( 1 , 1 )
ಫಲಕಿಂತ ( 1 , 1 )
ಫಲಕಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಫಲಕುಸುಮಗಳ ( 1 , 1 )
ಫಲಕೆ ( 8 , 7 )
ಫಲಕೆಂದುಕೋಲಒಡೆÉಯ ( 1 , 1 )
ಫಲಕೆಲ್ಲು ( 1 , 1 )
ಫಲಕೊಟ್ಟು ( 2 , 2 )
ಫಲಕೊಡುವ ( 1 , 1 )
ಫಲಕೊಡುವನು ( 1 , 1 )
ಫಲಕೊಡುವಳಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಫಲಕೊಡುವುದೊ ( 1 , 1 )
ಫಲಕೋಟಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಕೋಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಫಲಕ್ಕೆನೆಲೆಗಾಣೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಕ್ಲೇಶಗೊಳಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಗ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳ ( 47 , 31 )
ಫಲಗಳಚದುರೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳನರ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳನಿಪ್ಪನೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳನೀವ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳನು ( 11 , 11 )
ಫಲಗಳನುಣಲಾಗಿದುರಿತ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳನುಪಮುರಿದ ( 1 , 1 )