ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪಓದಿ ( 2 , 2 )
ಪಂಕ ( 8 , 5 )
ಪಂಕÀಜನಾಭನೆದುರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಕಳೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಕಳೆದಿವನಾ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಕಳೆದಿವಳಾ ( 1 , 1 )
ಪಕಂಗೆಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜ ( 64 , 31 )
ಪಂಕಜ-ಕರಯುತ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಂ-ತೃಪ್ತಜನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜ-ಪಾಣಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಕರದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಕೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಕೊಂದು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಕ್ಕಾನಮಿಪೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಗಜನಿಮ್ಮಡೊಂಕ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಗಂಧಿ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಗಂಧಿನಿ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಗಂಧಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಗಳ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಗಳನು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಗಳಪೊರೆಯುವರೆನ್ನನಿದೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಗಳು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಗಳೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಂಘ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಚರಣ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಜ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜದಲಲೋಚನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜದಲಿ ( 3 , 3 )
ಪಂಕಜದಳ ( 3 , 3 )
ಪಂಕಜದಳನೇತ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜದಳನೇತ್ರೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜದಳಾಯತಾಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜದಿ ( 2 , 2 )
ಪಂಕಜದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜದಿರವ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜದೇಕ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜದೈತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜದೊಳಗಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜದೊಳಗೆ ( 3 , 1 )
ಪಂಕಜದೊಳು ( 2 , 2 )
ಪಂಕಜದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಧರಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನಯನ ( 6 , 6 )
ಪಂಕಜನಯನನಪಂಕಜನಾಭನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನಯನನೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನಯ್ಯನ ( 1 , 1 )