ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏಕೈಕ ( 2 , 2 )
ಏಕೊ ( 2 , 2 )
ಏಕೋ ( 22 , 12 )
ಏಕೋಚಿತ್ತದಿ ( 1 , 1 )
ಏಕೋತ್ತರ ( 1 , 1 )
ಏಕೋದೇವ ( 1 , 1 )
ಏಕೋದೇವನೀತ ( 1 , 1 )
ಏಕೋದೇವನೆ ( 1 , 1 )
ಏಕೋದೇವನೆಂಬ ( 2 , 2 )
ಏಕೋದೇವಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಏಕೋನ ( 1 , 1 )
ಏಕೋನವಿಂಶತಿ ( 1 , 1 )
ಏಕೋನಾರಾಯಣಾಸಿ ( 1 , 1 )
ಏಕೋನಾರಾಯಣಾಸೀತೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಏಕೋಭಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಏಕೋಭಾವದಿ ( 2 , 2 )
ಏಕೋಮಯವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಏಕೋಮಯವಾಗಿದೋರಿತು ( 1 , 1 )
ಏಕೋಮಯವಾಗ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಏಕೋವಿಷ್ಣು ( 1 , 1 )
ಏಕೌವಿಷ್ಣು ( 1 , 1 )
ಏಕ್ಕಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಏಗಬಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಏಟಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಏಡ ( 1 , 1 )
ಏಡಮೂಕ ( 1 , 1 )
ಏಡಿಗಳಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಏಣ ( 1 , 1 )
ಏಣನಯನೆ ( 2 , 2 )
ಏಣನಯನೆಯರು ( 1 , 1 )
ಏಣಭೋಜ ( 1 , 1 )
ಏಣಲೋಚನೆ ( 1 , 1 )
ಏಣಲೋಚನೆ5 ( 1 , 1 )
ಏಣಲೋಚನೆಯರ ( 1 , 1 )
ಏಣಾಂಕ ( 2 , 2 )
ಏಣಾಂಕಧರ ( 1 , 1 )
ಏಣಾಂಕನುಜೆ ( 1 , 1 )
ಏಣಾಂಕನೆನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಏಣಾಂಕವದನೆ ( 1 , 1 )
ಏಣಾಕ್ಷಿ ( 7 , 5 )
ಏಣಾಕ್ಷಿಉದಯದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಣಾಕ್ಷಿಯರ ( 1 , 1 )
ಏಣಿಲಾಂಛನನೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಏತ ( 1 , 1 )
ಏತಕ ( 1 , 1 )
ಏತಕಿನಿತು ( 1 , 1 )
ಏತಕೀ ( 1 , 1 )
ಏತಕೀತಡ ( 1 , 1 )
ಏತಕೀಪಂಥ ( 1 , 1 )
ಏತಕೆ ( 25 , 13 )