ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹಂಗೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಗೆಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಗೆಮ್ಮೊಳಿದ್ದರೆ ( 1 , 1 )
ಹಗೆಯ ( 7 , 6 )
ಹಗೆಯಗುರುವಿನ ( 1 , 1 )
ಹಗೆಯನಳಿದು ( 1 , 1 )
ಹಗೆಯನು ( 1 , 1 )
ಹಗೆಯಪ್ಪುದುಂಟಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹಗೆಯವ ( 1 , 1 )
ಹಗೆಯವನೆನುತ ( 1 , 1 )
ಹಗೆಯಹುದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹಗೆಯಾಗುವುವು ( 1 , 1 )
ಹಗೆಯಾದ ( 2 , 2 )
ಹಗೆಯು ( 1 , 1 )
ಹಗೆಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹಗೆಯೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಹಗೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಹಗೆವಿಡಿದೆಮತ್ತಮಾವನ್ನೊತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಗೇ ( 1 , 1 )
ಹಂಗೇಕಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹಂಗೇಕೊ ( 1 , 1 )
ಹಂಗೇನು ( 2 , 2 )
ಹಗೇವದಲ್ಲಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಹಗೇವಿನ ( 1 , 1 )
ಹಗ್ಗ ( 4 , 4 )
ಹಗ್ಗಗಳ ( 1 , 1 )
ಹಗ್ಗಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ಹಗ್ಗಗೈಯುತ ( 1 , 1 )
ಹಗ್ಗದಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಹಗ್ಗದಲ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಹಗ್ಗದಿ ( 5 , 5 )
ಹಗ್ಗವ ( 3 , 3 )
ಹಗ್ಗವನೇ ( 1 , 1 )
ಹಗ್ಗವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಹಗ್ಗವು ( 1 , 1 )
ಹಂಗ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಗ್ಯಾಕೆನೀನು ( 1 , 1 )
ಹಂಚಗೊಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಲೆಮಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿ ( 6 , 5 )
ಹಂಚಿಕಿಂದಲಿ ( 2 , 2 )
ಹಂಚಿಕಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿಕೆ ( 5 , 5 )
ಹಂಚಿಕೆಯ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿಕೆಯನಿತ್ತೂಅಂಚೆವಹಪಿತನೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿಕೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿಕೆಯಲಿಕುಳಿತ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿಕೆಯಲಿವರ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿಕೆಯೇ ( 1 , 1 )