ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಳ್ಳೆಮಾತನಾಡಲವರು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಮಾತಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಮಾಳಿಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಯ ( 8 , 5 )
ಒಳ್ಳೆಯದನು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಯದಿಕ್ಕಳು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಯದು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದುಬಟ್ಟೆಸಹ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಯದೊಳ್ಳೆಯದು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಯವನೆನಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಯವರ ( 2 , 2 )
ಒಳ್ಳೆಯವರನು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಯವರಾ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಯವರೆನಿಸಿಕೊಂಡುತಳ್ಳಿಮಾತಾಡಿಕೊಂಡುತಳಮಳತಾವೆಗೊಂಡುಇನ್ನೆಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಯವರೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಯವಳಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆವನಿವನೆಂಬರು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆವನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆವರ ( 3 , 1 )
ಒಳ್ಳೆವರನು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆವರರಿಯನು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆವರಾ ( 4 , 1 )
ಒಳ್ಳೆವರೋ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆವಲ್ಲಾವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆವಾಜಿಯ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆವೀರನೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಶೃತಿಮೃದಂಗವು ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಸಡಗರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಸಂಪಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೆಹಂಚಿಕೆಯನೋ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೇ ( 2 , 2 )
ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರಬೇಕೂ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೇದು ( 2 , 2 )
ಒಳ್ಳೇದೆ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೇದೋ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೇರ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೇಸಾಧನ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ[ಯ]ವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ( 1 , 1 )