ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘಟ್ಟಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಹೃದಯ ( 2 , 2 )
ಘಟ್ಟ್ಯಪ್ಪಿಕೂಂಡು ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟ್ಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟ್ಯಾಗ್ಹಿಡಿದು ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟ್ಯಾದನು ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಪ್ಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಯದೆಗಾರಳು ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಯಾಗಿ ( 18 , 12 )
ಘಟ್ಯಾಗಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಘಂಟ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ವ ( 1 , 1 )
ಘಡ ( 1 , 1 )
ಘಡಘಡನೆ ( 1 , 1 )
ಘಡಘಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಘಡಘೂಢೀ ( 1 , 1 )
ಘಡವ ( 1 , 1 )
ಘಡಾಮೋಡ ( 1 , 1 )
ಘಡಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಘಡೀಸುತಾ ( 1 , 1 )
ಘಡುಘಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಘಡೆ ( 1 , 1 )
ಘಂಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಘಡ್ದ್ಹಡದು ( 1 , 1 )
ಘಡ್ಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಘಣ ( 5 , 3 )
ಘಣಘಣಾ ( 1 , 1 )
ಘಣಘಣೆನುತ ( 1 , 1 )
ಘಣರೆನಲುಪನ್ನಗಶಯನನೆ ( 2 , 2 )
ಘಣರೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಘಣವೆನಲುಅಂಟಿ ( 1 , 1 )
ಘಣಿ ( 5 , 3 )
ಘಣಿಗಿರಿಯೊಳಗಿರುತಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಘಣಿಗಿರಿವಿಹಾರ ( 2 , 2 )
ಘಣಿಧರ ( 1 , 1 )
ಘಣಿಪ ( 1 , 1 )
ಘಣಿಮಣಿ ( 2 , 1 )
ಘಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಘಣಿಯಲಿ ( 2 , 1 )
ಘಣಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಘಣಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಘಣಿರಾಜಗಳವಡುವುದೇ ( 1 , 1 )
ಘಣಿರಾಜಶಯನ ( 1 , 1 )
ಘಣಿರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಘಣಿಶಯನ ( 1 , 1 )
ಘಣಿಶಾಯಿ ( 2 , 2 )
ಘಣಿಶೈಲ ( 1 , 1 )
ಘಣೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಘಣೆಯೊಳುಕಸ್ತೂರಿ ( 1 , 1 )
ಘಣ್ಣ ( 1 , 1 )