ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

--------------ಹರಿಯೇ ಪ ಮುನ್ನ ಘಣಿಯಲಿ ಬರದದಕಿನ್ನಾ ಅತಿಶಯೇನುಂಟು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲಾ 1 ಎನ್ನ ದುಷ್ಕರ್ಮಯೋಗ ಬೆನ್ಹತ್ತಿ ಕಾಡುತಿರಲು ಇನ್ನೀ ಅನುಭವ-----ನಾ------ನಿರುವದೆಲ್ಲಾ2 ಕರ್ಮಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಭೂತ ಕಾರಣ ಕರ್ತನಾಗಿ ಧರ್ಮವೇ ಎನ್ನ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಇದ್ದಾನಂ---ನೆಲ್ಲಾ 3 ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ಎನ್ನದೃಷ್ಟವ ಕಳಿಯಲಾಪೆ ಸೃಷ್ಟಿರಕ್ಷನಾದ ಕೃಷ್ಣಾಮೂರುತಿ ದೇವಾ 4 ಬಲ್ಲೀದ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬಡವನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಲ್ಲ “ಹೆನ್ನವಿಠ್ಠಲ” ಮಹಾನುಭಾವ 5
--------------
ಹೆನ್ನೆರಂಗದಾಸರು
ವ್ಯರ್ಥ ಹೋರಾಟವಲ್ಲದೆ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲಾ ಕರ್ತೃ ಶ್ರೀಹರಿ ಮಾಡಿದರ್ಥವೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಪ ಪುರಾಕೃತ ಸಂಚಿತಾರ್ಥ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಪರಿ ಅನುಭವ ಬಡುತಾ ಇನ್ನೂ ಇರುವೆಯಲ್ಲದೆ ಘಣಿಯಲಿ ವಿರಂಚಿ ಬರೆದ ಭಂಗ ಬಡುತಲಿಷ್ಟು 1 ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದುಗಾಣದೆ ಇನ್ನು ಮೋಹಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಂದೆಂದು ಪರಿಯಿಂದ ಘಳಿಸಿದ ದ್ರವ್ಯದ ಬಿಂದಿಗೆ ದಾರೋ ನೀದಾರೋ ಪಾಮರ ಮೂಢಾ 2 ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ನನ್ನ----ಯು ವೃತ್ತಿ ನನ್ನದೆಂದೂ ನಿತ್ಯ ಒಂದಾಡುವೆ ನೀದಾರೋ ಮೂಢಾ 3 ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಪುಟ್ಟಿರುವಂದೇ ತಂದೆಲ್ಲೊ ತಾಯೆಲ್ಲೊ ತಾನೆಲ್ಲೊ ಮರುಳೆ ಹಿಂದೆ ಆದವರ ಚರ್ಯವ ವಿವರಿಸಿ ನೋಡಿನೋಡಿ ಕುಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ಕುಂದನ ಸ್ಮರಿಸು ಗಾಢಾ 4 ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚದೋಳ್ ಮಗ್ನನಾಗಿ ಇನ್ನು ಕಾಯಾ ಅಸ್ಥಿರವೆಂದು ಕಾಣೋ----- ಶ್ರೀಯರಸ 'ಹೆನ್ನ ವಿಠ್ಠಲ’ರಾಯನ ಕರ್ಮ ಧ್ಯಾನವು ಬಿಟ್ಟು 5
--------------
ಹೆನ್ನೆರಂಗದಾಸರು