ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘೋರರೂಪಕಂಜಿಮೋರೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರರೂಪಕೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರರೂಪದಿ ( 3 , 2 )
ಘೋರರೂಪನವ ( 1 , 1 )
ಘೋರರೂಪನೆ ( 2 , 2 )
ಘೋರರೂಪವ ( 1 , 1 )
ಘೋರರೂಪವು ( 1 , 1 )
ಘೋರರೂಪಿ ( 2 , 1 )
ಘೋರರೊಂದಾಗೆಸೆದ ( 1 , 1 )
ಘೋರವ ( 1 , 1 )
ಘೋರವದನ ( 2 , 2 )
ಘೋರವದನನೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರವನುಳಿದು ( 1 , 1 )
ಘೋರವರ ( 1 , 1 )
ಘೋರವಾಗಿರುವೀ ( 1 , 1 )
ಘೋರವಾಗಿಹುದುಸಾರದ ( 1 , 1 )
ಘೋರವಾದಮನಮನಾದಿ ( 1 , 1 )
ಘೋರವಾರಾ ( 1 , 1 )
ಘೋರವಾರಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಘೋರವಾವರಿಸುವುದೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರವಿಕ್ರಮನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಘೋರವಿದು ( 1 , 1 )
ಘೋರವಿದೇನು ( 1 , 1 )
ಘೋರವಿಹಾರಂ1 ( 1 , 1 )
ಘೋರವು ( 3 , 3 )
ಘೋರವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಘೋರವೇ ( 1 , 1 )
ಘೋರವ್ಯಾಧಿಕರ್ಮಪಾಕದಲಿ ( 1 , 1 )
ಘೋರವ್ಯಾಧಿಯ ( 1 , 1 )
ಘೋರಸಂಕಟ ( 1 , 1 )
ಘೋರಸಂಸಾರ ( 2 , 2 )
ಘೋರಸಂಸಾರದ ( 1 , 1 )
ಘೋರಸಂಸಾರದೊಳು ( 1 , 1 )
ಘೋರಸಂಸಾರಾಬ್ಧಿಶೀಘ್ರೋತ್ತಾರನೌಕಾಧಾಮ ( 1 , 1 )
ಘೋರಸಂಸ್ಕøತಿಬಂಧದಿಂ ( 1 , 1 )
ಘೋರಾ ( 5 , 4 )
ಘೋರಾಘಮರ್ದನ ( 1 , 1 )
ಘೋರಾಘಸಂಹಾರ ( 1 , 1 )
ಘೋರಾಘೋರಾದಿಕ್ರೂರ ( 1 , 1 )
ಘೋರಾಟವಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಘೋರಾದ ( 2 , 2 )
ಘೋರಾದರಣ್ಯವನು ( 1 , 1 )
ಘೋರಾಂಧಕಾರದಿ ( 1 , 1 )
ಘೋರಾಂಧಕಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರಾನರಕ ( 1 , 1 )
ಘೋರಾಪದ್ಗಣ ( 1 , 1 )
ಘೋರಾಮಯ ( 1 , 1 )
ಘೋರಾರಣ್ಯದಲಿ ( 1 , 1 )
ಘೋರಾರಣ್ಯದಿ ( 4 , 4 )
ಘೋರಾರಣ್ಯದೊಳು ( 1 , 1 )