ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘಾಸಿಯಾದೆನು ( 5 , 5 )
ಘಾಸಿಯಾದೇನು ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಿಂದಲಾಯಾಸ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಿನ್ನುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯು ( 2 , 2 )
ಘಾಸಿಯುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯೊಳೊರಲುವೆನೊ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿವ್ರತ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಸದಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಸಿ ( 2 , 2 )
ಘಾಸಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಹರಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಘಾಸೀ ( 1 , 1 )
ಘಾಸೆÉಗೊಳಿಸನು ( 1 , 1 )
ಘಾಸೆತನಕೆ ( 1 , 1 )
ಘಾಸ್ಯಾದೆ ( 1 , 1 )
ಘಾಳಿ ( 2 , 2 )
ಘಾಳಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಘಾಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಘಾಳಿಗೊಂಡಾಳುವರಾ ( 1 , 1 )
ಘಾಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಘಿÀಲುಘಿÀಲುಕುಲು ( 1 , 1 )
ಘಿಲ ( 1 , 1 )
ಘಿಲಕು ( 2 , 1 )
ಘಿಲಕೆಂದು ( 1 , 1 )
ಘಿಲಘಿಲಕೆಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಘಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಘಿಲಿಕು ( 1 , 1 )
ಘಿಲಿಕೆಂದು ( 1 , 1 )
ಘಿಲು ( 1 , 1 )
ಘಿಲುಕೆಂದು ( 3 , 3 )
ಘಿಲುಘಿಲು ( 1 , 1 )
ಘಿಲುಘಿಲುಕೆನ್ನುತ ( 1 , 1 )
ಘಿಲುರೆನುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಘಿಲುರೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಘಿಲ್ಲು ( 7 , 5 )
ಘಿಲ್ಲುಘಿಲ್ಲೆನುತ ( 1 , 1 )
ಘಿಲ್ಲೆನುತÀ ( 1 , 1 )
ಘಿಲ್ಲೆನ್ನುತಲಿಘಮಕದಿಪಾಂಡವರುಫುಲ್ಲನಾಭನÀ ( 1 , 1 )
ಘೀಜನಹರಣಪಟು ( 1 , 1 )
ಘೀವರು ( 1 , 1 )
ಘುಂಗುರ ( 1 , 1 )
ಘುಟಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಘುಡಘುಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಘುಡಿ ( 1 , 1 )
ಘುಡಿಘುಡಿಸಿಕಂಬದಿಂದೊಡೆದು ( 1 , 1 )