ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶ್ವಿನಿ ( 2 , 2 )
ಶ್ವೇ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತ ( 18 , 9 )
ಶ್ವೇತ- ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತ-ಕುಮುದಾಪ್ತ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತಕೇತಮಾಹ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತಕೇತು ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತಗಿರಿನಿವಾಸ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತಗಿರಿನಿವಾಸಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತಛ್ಛತ್ರ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ( 3 , 2 )
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದ ( 2 , 2 )
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪನಿಲಯಶ್ರುತಿತಾಪಹರಣ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪವಿರ್ದುಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪವೀ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪವೈಕುಂಠಮಂದಿರತ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಾನಂತಾಸನ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ್ವೈಕುಂಠವೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತನಾಮದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತಪಿಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತಬಿಂದು ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತರಾಜ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತವರಾಹ ( 2 , 1 )
ಶ್ವೇತವರಾಹನ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತವರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತವಹನ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತವಾಹನ ( 9 , 5 )
ಶ್ವೇತವಾಹನಜಗೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತವಾಹನನ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತವಾಹನನೇನೊ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತಾಂಗಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತಾತಪತ್ರ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತಾದ್ರಿ ( 2 , 2 )
ಶ್ವೇತಾದ್ರಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತಾಂಬರ ( 2 , 2 )
ಶ್ವೇತಾಂಬರೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತಾಶ್ವಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತೂವಾಹನ ( 1 , 1 )
ಶ್ವೇತೂವಾಹನನೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ಶಂಕ ( 1 , 1 )
ಶ್ಶಾಮಸುಂದರನೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ಶೇಷವ ( 1 , 1 )