ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶ್ರೀಹರಿಯೆಶರ್ವನೊಡೆಯನೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯೆಶ್ರಮ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯೆಸಾರಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯೆಹಗರಣಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ( 22 , 14 )
ಶ್ರೀಹರಿಯೇಇಂಥ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯೇಧ್ರುವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯೇವೆಪರಿಪರಿಭೋಗಗಳ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯೇಸರ್ವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯೊಲಿಮೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯೋ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಲೀಲೆ ( 2 , 2 )
ಶ್ರೀಹರಿಲೀಲೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿವರಶಯ್ಯಾಸನದಲಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿವಶವಾಗಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿವಾಸುದೇವನೆಅ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿವಿಧ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಶರಣರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಶಿಕ್ಷಿಸುಭಕುತಿಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಶೌರೆಕಾಲಿನಲಿಶಿಲೆನಾರಿಯಾದಳುಕಾಳಿಮದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಸಕಲ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಸಂಕೀರ್ತನೆ6ಅಚ್ಯುತಅಮರಾರ್ಚಿತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಸಖನೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಸೇವೆ ( 3 , 3 )
ಶ್ರೀಹರಿಸೇವೆಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಸ್ತುತಿ ( 5 , 5 )
ಶ್ರೀಹರಿಸ್ತುತಿ87ಎಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಸ್ತುತಿಗಳು ( 6 , 6 )
ಶ್ರೀಹರಿಸ್ತೋತ್ರವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಹರಲಿಂಗನೆಂದನಲ್ಲದೆ3 ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರೀ ( 5 , 5 )
ಶ್ರೀಹರೆ ( 5 , 4 )
ಶ್ರೀಹರೇ ( 9 , 6 )
ಶ್ರೀಹರೇ-ಬಂದುನಿಲ್ಲೊ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರೇ22 ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹಾಟ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹುನಂತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರು-ತಿಯ ( 2 , 1 )
ಶ್ರುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರುಮೊದಲೇವೇ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತ ( 3 , 2 )
ಶ್ರುತಉತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಗೊಲಿಸೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತತತ್ವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತದೃಷ್ಟನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತದೇವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಪಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತವೇಷತಂದೆಯನೇನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಸಂಪನ್ನರಾದವರು ( 1 , 1 )