ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭ್ರಮಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸಿದಳು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸಿದಾ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸಿದೆ ( 2 , 2 )
ಭ್ರಮಿಸಿದೆನು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸಿದೆನೊ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸಿದೆನೋ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸಿದೆಯಾ ( 2 , 2 )
ಭ್ರಮಿಸಿದೆಯೋಜಾತಿನಾಯಕಿಯರೊಳ್ಕತೆಯೆನುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸಿಹುದೇನಾ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸುತಿಹಿದು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸುದು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ( 3 , 3 )
ಭ್ರಮಿಸುವರೇ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸುವರೇನೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸುವುದರ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸುವುದಿದೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸುವೆಯೋ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸೇದನೇಕ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮಿಸೋದು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆ ( 14 , 11 )
ಭ್ರಮೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗಳನೀಡಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗಳನು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗಳಿಲ್ಲದರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗೆ ( 3 , 2 )
ಭ್ರಮೆಗೆಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗೊಂಡ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿಹ್ಯದು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ( 5 , 4 )
ಭ್ರಮೆಗೊಂಡುಬೇಸರದಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗೊಂಡುಮದನತಾಪದಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗೊಂಡೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗೊಂಡೆನೋ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗೊಂಬ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗೊಂಬಂತೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗೊಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುತಿದೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳದಿರುಭುಲ್ಲೈಸಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳಬೇಡೀ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆದೋರದ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಪಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಪೊಗದಂತೆಸನ್ಮುದ್ರೆಯಂತೆ ( 1 , 1 )