ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಂಟೆಗಳಾಡೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಟೆಬಾಗಿಲ ( 1 , 1 )
ಗಂಟೆಯ ( 3 , 3 )
ಗಂಟೆಯು ( 1 , 1 )
ಗಂಟೆಯುಲಿಯಂತೆಕೆಲಕಾಲಕೀ ( 1 , 1 )
ಗಂಟೆಯೂಟವು ( 1 , 1 )
ಗಂಟೊಡೆಯದ ( 1 , 1 )
ಗಂಟೊಲಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಟೋ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟದ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಸಿದಳವ್ವತಾ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿ ( 37 , 20 )
ಗಟ್ಟಿಕಂಕಣ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಗನ್ಯಾರಕ್ಕದುಷ್ಟರ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಗಾಳಿ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸು ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿದ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿದಂತೆಅದರ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿನೆಲವ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿನೊಳು ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಬಡಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಮನದಿ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಮನವ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿಹೆನು ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಮಾಡ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಯಲಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ( 8 , 5 )
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಯಾದರಿಸಿನವ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಯಿರಲು ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಯೆದೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿವಿಡಿದುಅಮಿತ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಶಾಟಿಯನುಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಸಿ ( 2 , 2 )
ಗಟ್ಟಿಸಿದಳವ್ವಕಷ್ಟದಿ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟಿಹನು ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟುತ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟ್ಯಪ್ಪಿ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟ್ಯಾಗಿ ( 8 , 2 )
ಗಟ್ಟ್ಯಾಗಿದ್ದರೂ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಟ್ಯಾಗಿದ್ದರೂಪಟ್ಟವಾಳಿದರು ( 1 , 1 )