ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಈಶನಾಮಾ ( 1 , 1 )
ಈಶನಾವಾಸವೀಜಗವೆಲ್ಲವಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಈಶನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಈಶನಿತ್ತದುಂಡು ( 1 , 1 )
ಈಶನಿರೀಶಾ ( 1 , 1 )
ಈಶನಿಲ್ಲೆಂಬುವರು ( 1 , 1 )
ಈಶನೀನಲ್ಲದಿನ್ನಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಈಶನೀನೆ ( 1 , 1 )
ಈಶನು ( 15 , 13 )
ಈಶನುತನಾದ ( 1 , 1 )
ಈಶನುನ್ನತ ( 1 , 1 )
ಈಶನುಪದೇಶದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಈಶನೆ ( 3 , 3 )
ಈಶನೆಏಳು ( 1 , 1 )
ಈಶನೆಂತಾದೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಈಶನೆಂದರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಈಶನೆಂದು ( 2 , 2 )
ಈಶನೆನಿಸಿಕೊಂಡುಮನ್ನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಈಶನೆನ್ನುತ ( 1 , 1 )
ಈಶನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಈಶನೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಈಶನೇ ( 2 , 2 )
ಈಶನೈಯ್ಯನೈಯ್ಯನೊಲಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಈಶನೊ ( 1 , 1 )
ಈಶನೊಬ್ಬನೆ ( 1 , 1 )
ಈಶನೊಲಮಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಈಶನೊಲಿಮಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಈಶನೊಲಿಮಿಹ್ಯದೆ ( 1 , 1 )
ಈಶಪತಿಸೇವ್ಯಾಂಬರೀಶನೃಪವರದ ( 1 , 1 )
ಈಶಪರಾತ್ಪರದೋಷನಿವಾರ ( 1 , 1 )
ಈಶಪಾಲಾಬ್ಧಿಶಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಈಶಪಿನಾಕಿಭಕ್ತವತ್ಸಲ ( 1 , 1 )
ಈಶಪೂರ್ಣಕಾಯ ( 1 , 1 )
ಈಶಬಲ ( 1 , 1 )
ಈಶಬಿಂಬ ( 1 , 1 )
ಈಶಭಜನೆ ( 2 , 1 )
ಈಶಮಧ್ವನೆಂಬಭಿದಾನವ ( 1 , 1 )
ಈಶರ ( 1 , 1 )
ಈಶರೀರ ( 1 , 1 )
ಈಶರೆನಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಈಶಲೀಲಾ ( 1 , 1 )
ಈಶವಂದನಾ ( 1 , 1 )
ಈಶವಾಸವಾರ್ಚಿತ ( 1 , 1 )
ಈಶವಿಧಿಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಈಶವಿನುತ ( 4 , 4 )
ಈಶಶಿಮುಖಿ ( 1 , 1 )
ಈಶಸನ್ನುತ ( 2 , 2 )
ಈಶಸಮೇತ ( 1 , 1 )
ಈಶಾ ( 21 , 14 )
ಈಶಾದಿ ( 2 , 1 )