ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಧನ್ಯಧರ್ಮಾರ್ಜುನರ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನ ( 20 , 12 )
ಧನ್ಯನಗೈದು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಪ್ಪೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಮಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಮಾಡು ( 2 , 2 )
ಧನ್ಯನಲೇ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಲ್ಲವೇ ( 2 , 2 )
ಧನ್ಯನವನು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಹುದು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಹುದೋ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಹೆನು ( 3 , 2 )
ಧನ್ಯನಹೆನೊಎಂದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾ ( 3 , 2 )
ಧನ್ಯನಾ----ಸನ್ಮಾರ್ಗವು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾಗದಾ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾಗಿ ( 3 , 3 )
ಧನ್ಯನಾಗಿರುವ ( 2 , 2 )
ಧನ್ಯನಾಗಿರುವೆನಿನ್ನೇನು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾಗುವ ( 3 , 3 )
ಧನ್ಯನಾಗುವದನ್ನು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾಗುವೆ ( 3 , 3 )
ಧನ್ಯನಾಗುವೆನು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾಗುವೆನೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾಗೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾಗೆಲೋ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾಗೆಲೋದೇಹ್ಯ3 ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾಗೊ ( 5 , 5 )
ಧನ್ಯನಾದ ( 3 , 3 )
ಧನ್ಯನಾದನು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾದಿ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾದೆ ( 14 , 14 )
ಧನ್ಯನಾದೆಎನ್ನ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾದೆನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾದೆನಯ್ಯಾಭಾವನೆಯಳವಡದ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾದೆನಾ ( 2 , 2 )
ಧನ್ಯನಾದೆನಿಂದು ( 2 , 2 )
ಧನ್ಯನಾದೆನಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾದೆನೀದಿನ ( 2 , 2 )
ಧನ್ಯನಾದೆನು ( 15 , 14 )
ಧನ್ಯನಾದೆನುಅನ್ಯಮಾರ್ಗವನುಳಿದು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾದೆನೂ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾದೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾದೆನೊ ( 6 , 5 )
ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ( 5 , 5 )
ಧನ್ಯನಾದೆಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾದೆಸದಸದ್ವಿವೇಕ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಾನೆಂದುಅತ್ಯಂತ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯನಿಂದು ( 1 , 1 )