ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಕ್ಷಯವರವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯವಸ್ತ್ರದಿಂ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯವಸ್ತ್ರವನಿತ್ತುಪಕರಿಯಪುರದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯವಾಗಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯವಾಗುವದು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯವಾಗುವುದು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯವಿತ್ತ ( 3 , 3 )
ಅಕ್ಷಯವಿತ್ತು ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷಯವಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯವೆಂದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯವೆಂದು ( 4 , 4 )
ಅಕ್ಷಯವೆಂದುಸನ್ನೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯವೆನುತ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯವೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಶಾಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಸುಖದನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಸುವಚನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಾಗೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಾಂತಕನೀಕ್ಷಿಪುದು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಾತ್ಮ ( 2 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಾತ್ಮಕ ( 2 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಾತ್ಮನೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಾತ್ರವಿಪಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಾದಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಾನಂದ ( 3 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಾಪದನಿಶ್ಚಯ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಾಂಬರ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷಯಾಂಬರಗಳಿತ್ತವನೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಾಂಬರವಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಾಂಬರವಿತ್ತನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಾಂಬರವಿತ್ತು ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷಯಾಂಬರವೀಯೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಾಮೃತಕುಂಭಧರಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಾಶ್ರಿತೆಗೆಶಿಕ್ಷೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯ್ಯ ( 2 , 1 )
ಅಕ್ಷರ ( 17 , 13 )
ಅಕ್ಷರಉಕಾರ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರಕ್ಷರ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರಕ್ಷರರವಿಲಕ್ಷಣಧೀರ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರಗಳ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷರಜೇಷ್ಠಾ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರಜ್ಞೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರದಾ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರದಾಯಿನಿಗೆರಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರದಿಂದ ( 2 , 1 )
ಅಕ್ಷರದಿಂದಘೋರಪಾಪವನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರದ್ವಯದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರನರ್ಧಾಂಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರನು ( 1 , 1 )