ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಕ್ಷತೆ ( 10 , 6 )
ಅಕ್ಷತೆಗಳ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷತೆಗಳನಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತೆನಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತೆನೀಡುತ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತೆಯ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತೆಯನಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತೆಯನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತೆಯಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತೆಯು ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷತೆಯೆಲ್ಲೊಮೋಕ್ಷವೆಲ್ಲೊ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತೆವಿಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತ್ತದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷನ ( 3 , 3 )
ಅಕ್ಷನಗ್ರಜ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷನನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷನಾಟವ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷನುಪುಂಡ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಪೂರ್ವಜನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಪ್ರದನಾದನೂ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಮ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷಮಾಲ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಮಾಲಾದಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಸಂಭ್ರಮಪೂರಿತ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಮಾಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯ ( 42 , 27 )
ಅಕ್ಷಯ- ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯe್ಞÁನಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಅನಂತ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಕುಮಾರಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಕುವರನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಕುವರನಭಂಗಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಗುಣ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷಯಗುಣಪೂರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯತನುಗೆ ( 2 , 1 )
ಅಕ್ಷಯತರ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯದಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯದುಡುಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯನೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಪದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಪದದಾಯಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಪದವೀವ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಪ್ರದಾನದಿಂ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯಮಾಲಾ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯರೂಪಗೆಅಖಂಡ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಯವ ( 2 , 2 )