ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಧ್ವನಿಯೊಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ವನಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ವನಿವಾದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಧ್ವನಿವೇಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಧ್ವನಿಸಾರವಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಧ್ವನಿಸೂಚಿಸುತೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ವನ್ತದುರಾಗಮಾ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಮತ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಯ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಯಭಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಧ್ವರ ( 1 , 1 )
ಧ್ವರಕ್ಕಿಂತಲು ( 1 , 1 )
ಧ್ವರಾಜ ( 1 , 1 )
ಧ್ವರಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ವರಿಯತನ ( 1 , 1 )
ಧ್ವರಿಯಾ ( 2 , 1 )
ಧ್ವರಿಯೇ ( 6 , 2 )
ಧ್ವರೀ ( 1 , 1 )
ಧ್ವರೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸ ( 9 , 7 )
ಧ್ವಂಸÀನ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಕ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಕÀ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಕರ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಕರಂಪ್ರಾರ್ಥಿತ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಕವಿಕಳರ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಗಾರನು ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಗೈದನು ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಗೈದಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಗೈದು ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಗೈಯುವ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಗೈಯೋ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಗೈಸು ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸನಾಚಿಂತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸನು ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸನೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಮಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸವ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸವಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಾಗಡಿನಾನಲ್ಲವೇ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಿ ( 4 , 4 )
ಧ್ವಂಸಿನಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸಿನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಂಸೀ ( 3 , 2 )
ಧ್ವಸ್ತದುರಾಗಮ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಾಂತ ( 11 , 9 )
ಧ್ವಾಂತಕಿರಣನಂತಾನ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಾಂತದೊಳು ( 1 , 1 )
ಧ್ವಾಂತರಾತ್ಮಾ ( 1 , 1 )