ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಲ್ಲಿಂದ ( 17 , 11 )
ಎಲ್ಲಿದೀ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿದೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಯರುಳಿದ್ಯೋ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಯುರುಳಿದ್ಯೋ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ( 4 , 3 )
ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ( 2 , 2 )
ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನುಮನಕೆ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿನಾ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿನೋಡಿದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿನೋಡು ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿನೋಡೆ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಪರಿಪರಿಯ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಪೋದರೂ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಯದು ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಯವನು ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಯು ( 5 , 5 )
ಎಲ್ಲಿಯುಸಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಯೂ ( 5 , 5 )
ಎಲ್ಲಿರಲಾರನು ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿರಲು ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿರಿಗತಿ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿರುವನು ( 3 , 3 )
ಎಲ್ಲಿರುವನೇನೋ ( 2 , 2 )
ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ( 2 , 2 )
ಎಲ್ಲಿರುವರು ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿರುವುದೋ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿರುವೆ ( 6 , 5 )
ಎಲ್ಲಿರುವೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿರುವೇನೋ ( 2 , 2 )
ಎಲ್ಲಿರ್ದೆಮೊದಲು ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಂತೇ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿವನು ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿವರ್ಣಿಸಬೇಕುಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿವೆ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಹ ( 3 , 3 )
ಎಲ್ಲಿಹನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಹನು ( 2 , 2 )
ಎಲ್ಲಿಹನೆ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಹನೆನಬೇಡಾ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಹನೋ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಹುದರಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಹುದು ( 3 , 2 )