ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ರಕ್ಷಕರೆಂದು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕರೇನೊ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕವಚವ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕವು4 ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕಹರಿಮೇ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕಳು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕಳೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕಳೆಂದು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕಾ ( 2 , 2 )
ರಕ್ಷಕಾಗಿರಬೇಕಿದೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕಾಪ್ರಮೇಯ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕಾಮಣಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕಾಯ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕಿಯೇ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕೇಂದ್ರನ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಘ್ನ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಘ್ನನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಚಿದಾನಂದ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣ ( 12 , 12 )
ರಕ್ಷಣ- ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣಕರ್ತೃತಾನಹ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣಕಾರಕ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣಕಾರಿ ( 2 , 2 )
ರಕ್ಷಣರತನೇ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣಾಂತಕಾರಕ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣಾನಂದ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣಿಯು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣೀಯನೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣೆ ( 12 , 8 )
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ( 2 , 2 )
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣೆಗೈಯುತವರ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣೆಗೈವ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣೆನಾಮಾ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣೆಮಾಡೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣೆಮಾಡೊ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣೆಯ ( 4 , 4 )
ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣೆಯು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದೆಡೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಣ್ಯ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷದುರುಳಶಿಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷನಮೋ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷನಾ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷನೀನೆನೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷನೆ ( 4 , 4 )
ರಕ್ಷನೇ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಪನು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಫಾಲನೇತ್ರ ( 1 , 1 )