ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಗೆಗಾಣೆನೆನ್ನಬಹುದೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಗಾಯ್ತೆನೊಧರೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಗೆ ( 6 , 6 )
ಬಗೆಗೆಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಗೆದೃಢಗೆಡುವುದೆಮಾಯೆಸೀರೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಗೊಂಡು ( 4 , 2 )
ಬಗೆಗೊಳದೆದುರುದುಂಬಿತನದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಗೊಳಿಸುತ್ತಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಗೊಳ್ಳುವ ( 1 , 1 )
ಬಗೆತಾ ( 1 , 1 )
ಬಗೆತಾನೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದ ( 11 , 9 )
ಬಗೆದ-ಕೈಯ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದÀು ( 2 , 1 )
ಬಗೆದಗೆ ( 2 , 2 )
ಬಗೆದಂಥ ( 4 , 4 )
ಬಗೆದಂಥದುಭುತ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದದ್ದರ್ಹಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದನು ( 1 , 1 )
ಬಗೆದನುಭವ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದನೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದರು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದವ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದವನ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದವನಾ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಶರಣ ( 2 , 1 )
ಬಗೆದಳು ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಾ ( 2 , 2 )
ಬಗೆದಾನ್ಮ್ಯಾಹೊಟ್ಟೆಯ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಿತು ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಿರಲಿನಿಂತು ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಿರುವ1 ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಿಹ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದು ( 68 , 32 )
ಬಗೆದುಕಾಯಿದೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದುಬೇಡಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೆ ( 3 , 3 )
ಬಗೆದೆಉರವ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೆನು ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೆಪಾಪಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೆಲೋ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೆವು ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೇ ( 2 , 2 )