ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಛಿದ್ರಿಡಿದ ( 1 , 1 )
ಛಿದ್ರಿಪ ( 2 , 2 )
ಛಿದ್ರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಛಿದ್ರುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಛಿದ್ವಿಲಾಸ ( 1 , 1 )
ಛಿಧ್ರಗಳಂಬಿಗ ( 1 , 1 )
ಛಿಧ್ವರಕ್ಷುತೃಷಾರ್ದಕ ( 1 , 1 )
ಛಿನ್ನ ( 2 , 2 )
ಛಿನ್ನಛಿದ್ರವ ( 1 , 1 )
ಛಿನ್ನಛಿನ್ನವುಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಛಿನ್ನಭಿನ್ನವ ( 1 , 1 )
ಛಿನ್ನಮಸ್ತದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಛಿನ್ನರು ( 1 , 1 )
ಛಿನ್ನಸಂಶಯರಮಾಳ್ಪ ( 1 , 1 )
ಛಿಳಿ ( 1 , 1 )
ಛಿಳಿಛಿಳಿ ( 1 , 1 )
ಛಿಳಿಛಿಳಿರನೆ ( 1 , 1 )
ಛೀ ( 24 , 12 )
ಛೀ! ( 1 , 1 )
ಛೀಕಂಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಛೀನಡಿ ( 1 , 1 )
ಛೀಮಾರಿ ( 1 , 1 )
ಛೀಮಾರಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಛೀಹೋಗೋ- ( 1 , 1 )
ಛುಟಾ ( 1 , 1 )
ಛುಡಾದೇ ( 1 , 1 )
ಛೂ ( 2 , 2 )
ಛೂಬಿಡುಸೋಲಿಸಲಾವುದೆ ( 1 , 1 )
ಛೆÉೀದಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಛೆÉೀದಿಸಿಹೋಗುದು ( 1 , 1 )
ಛೆÉೀದಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಛೆಂದದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಛೆಂದವೆನಗ ( 1 , 1 )
ಛೆಂದಾ ( 1 , 1 )
ಛೆಂದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಛೆರಾನಾಯತ ( 1 , 1 )
ಛೇ ( 2 , 2 )
ಛೇಕರವೇ ( 1 , 1 )
ಛೇಛುಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಛೇಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಛೇದ ( 10 , 8 )
ಛೇದ-ವಿಚ್ಛೇದದ ( 1 , 1 )
ಛೇದಕಗೇ ( 1 , 1 )
ಛೇದಕನೆ ( 1 , 1 )
ಛೇದಕನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಛೇದನ ( 4 , 3 )
ಛೇದನ2ದಶರಥನ ( 1 , 1 )
ಛೇದವರ್ಜಿತ* ( 1 , 1 )
ಛೇದಾ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿ ( 1 , 1 )