ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಕ್ಕರ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಕರತಿಪತಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರತೆಯಿಂದೊಪ್ಪಿಸಿಹೆನೆಂದರಿಯಿರಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರದ ( 5 , 4 )
ಅಕ್ಕರದನುಜೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರದಲಿ ( 11 , 6 )
ಅಕ್ಕರದಿ ( 16 , 13 )
ಅಕ್ಕರದಿಂದ ( 3 , 3 )
ಅಕ್ಕರದಿಂದಲಿ ( 3 , 3 )
ಅಕ್ಕರದಿಂದಾರ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರದಿಂದ್ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರದೊಳೀ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರವ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಕರವಾಗುವದೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರವಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರವು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರವುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರಿಂದಲಿ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಕರಿಲ್ಲದ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಕರಿಲ್ಲದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರೆ ( 5 , 4 )
ಅಕ್ಕರೆಯನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ( 4 , 4 )
ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದಪೇಕ್ಷಿಸುವರೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದಲಿ ( 4 , 4 )
ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರೆಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರೆಯು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಸದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಸೋಮ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಾ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಿ ( 11 , 8 )
ಅಕ್ಕಿಉಣಲಿಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಿಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಿದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಿದೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಿಬೇಳೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಿಬೇಳೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಿಯ ( 7 , 7 )
ಅಕ್ಕಿಯರಾಶಿಯನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಿಯು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಿಯುಕ್ಷೇತ್ರಜÕನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಿಸಿಕೋಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಿಸಿದೋ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕು ( 2 , 2 )